Vacature: Directeur Topcraft

Titel:
Directeur Topcraft
Vacature informatie:

De gemeenten Dinkelland, Oldenzaal en Losser hebben besloten om de gemeenschappelijke regeling WOT , met inbegrip van de BV’s waarvan Topcraft aandeelhouder is, niet voort te zetten. Zodra alle verplichtingen zijn beëindigd dan kan de WOT worden opgeheven. Inmiddels heeft de landelijk overheid de Wet Werken naar Vermogen geïntroduceerd. De gemeentelijke overheden zullen hier invulling aan moeten geven. Uitgangspunt  is:
-          Iedereen werkt naar vermogen, bij voorkeur in reguliere omgeving
-          Ondersteuning en begeleiding beschikbaar is voor wie dit nodig heeft.  

Kortom een fors transitieproces dat stevig gemanaged moet worden.   Momenteel is een visie ontwikkelingsproces gaande over de  wijze van  invulling van de aanstaande Wet Werken naar Vermogen. De betrokken Gemeenten zullen hier nog een besluit over nemen. Duidelijk is wel dat de huidige WSW ers zoveel mogelijk in het reguliere arbeidsproces horen. Hier kan direct op worden ingezet. De mogelijkheden zijn daartoe zeer divers en zal veel ondernemerschap, creativiteit en diplomatie vragen.   Om dit transitieproces vorm te geven zoeken we een   Ondernemende Directeur  

Profiel
U spreekt de taal van de ondernemer. U weet, bij voorkeur uit eigen ervaring als ondernemer, wat er leeft en nodig is voor ondernemers. U beschikt over een vertrouwenwekkende en innemende persoonlijkheid. U bent een echte netwerker: proactief, gericht op interne en externe samenwerking en een gezaghebbende gesprekspartner voor externe partijen.   U combineert een zakelijke en resultaatgerichte houding met een mensgerichte stijl van leidinggeven. De directeur is het boegbeeld en benut zijn/haar interne en externe netwerken. U communiceert gemakkelijk op alle niveaus en u bent gericht op een actieve informatievoorziening naar alle betrokkenen. U onderkent verschillende belangen en bent in staat om daarmee om te gaan zonder uw eigen rol en doel uit het oog te verliezen. Vanzelfsprekend hebt u oog voor een kwalitatief goede uitvoering en het behalen van concrete resultaten. Visie, drive, samenbindend vermogen, betrokkenheid, een optimistische en inspirerende houding zijn belangrijke competenties. U hebt affiniteit met het werken in een complex politiek/bestuurlijke omgeving. U kent de eigenheid van de Twentse cultuur.      

Functieomschrijving:

De directeur is strategisch, beleidsmatig en operationeel eindverantwoordelijk. U geeft invulling aan de geformuleerde strategische keuzes, waarbij u het veranderingsproces op een adequate wijze regisseert. U volgt de ontwikkelingen op  WSW gebied en speelt daar adequaat op in. U draagt er zorg voor dat de organisatie stabiel functioneert en goed renderend is. Indien nodig zult u impopulaire maatregelen nemen, waarbij u het belang van de organisatie boven het individuele belang stelt. Nauwe samenwerking met collega bedrijven en andere externe partijen is belangrijk om de geformuleerde doelstellingen te realiseren. U mobiliseert de aanwezige kennis en vaardigheden en weet dat als ’n people manager te exploiteren. Gezien de aandeelhouder en klant verhouding weet u op ’n diplomatieke wijze met de soms voorkomende belangenverstrengeling om te gaan. U weet de ambtelijke besluitvormingsprocessen naar waarde in te schatten. Zowel intern als extern weet u draagvlak te creeren. Uw positie schept verplichtingen ten aanzien van openheid en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. U treedt op als bestuurder en voert als zodanig het overleg met de ondernemingsraad. U weet op een effectieve en projectmatige wijze sturing te geven aan het veranderproces

 

 

Functie-eisen:

Academisch werk- en denkniveau Affiniteit met de doelgroep (WSW en opdrachtgevers) Ervaring met bedrijfsprocessen en projectmatig werken Bestuurlijke en management ervaring Kennis van ambtelijke besluitvormingsprocessen Commerciële drive Communicatief sterk onderlegd (verbaal en schriftelijk)  

Competenties:

Resultaatgerichtheid: handelingen en besluiten richten op het daadwerkelijk realiseren van beoogde resultaten. Binnen de organisatie: doelen weten te realiseren. Ervoor gaan, drive uitstralen, anderen meekrijgen.

Besluitvaardigheid: doortastend zijn en beslissingen durven nemen, door acties te gelasten of meningen uit te spreken, ook wanneer zaken onzeker zijn  en risico’s inhouden. Binnen de organisatie; beslissingen durven te nemen en daarin transparant en consequent zijn.

Organisatie Bewustzijn: laten zien te begrijpen hoe een organisatie functioneert; bij acties rekening houden met de gevolgen voor de eigen organisatie en /of de organisatie van de klant. Binnen de organisatie: goed gevoel hebben voor politieke verhoudingen zowel intern als extern. De rol van diplomaat kunnen vervullen. Open gesprekspartner.

Leiding Geven/Coachen: richting en sturing geven aan een groep: samenwerkingsverbanden stimuleren, tot stand brengen en handhaven om een beoogd doel te bereiken. Anderen helpen hun ontwikkelingsmogelijkheden te zien en te specificeren; hen helpen bij het optimaal benutten en versterken van hun competenties, zowel in de functie als in de loopbaan. Binnen de organisatie: delegeren, ieder op een hoger plan proberen te tillen, sparringpartner zijn, open en eerlijke communicatie hanteren, vertrouwelijke basis neerleggen, open sfeer creëren.

Organiseren: de voor een plan benodigde mensen en middelen identificeren en verwerven en deze zodanig sturen, dat beoogde resultaten worden bereikt. Binnen de organisatie: het MT deelgenoot maken en individuele leden/team inzetten met als doel het gezamenlijk behalen van resultaten.

Visie Ontwikkelen: in hoofdlijnen de richting aangeven waarin de organisatie en haar omgeving zich bewegen; de doelstellingen voor het langetermijnbeleid formuleren. Binnen de organisatie: met in achtneming van het transitieplan de organisatie voldoende handvaten geven om deze te kunnen uitdragen en realiseren.  

Informeren en solliciteren: Uw  motivatiebrief met CV kunt u  richten aan de heer J. Segerink van Segerink Search te Oldenzaal, Haerstraat 125. E-mail: jos@segerink-search.nl. telefoon 0541 663454. www.segerink-search.nl Een individueel assessment kan deel uitmaken van de selectieprocedure.    

Deelnemer en initiatiefnemer

Quality Reqruiters

Master Courses
met de UT

Segerink Search • Haerstraat 125 • 7573 PA Oldenzaal • T. 0541-663454 • F. 0541-295562 • E. info@segerink-search.nl • KvK 08120013