Vacature: Commissaris Rabobank Centraal Twente

Titel:
Commissaris Rabobank Centraal Twente
Vacature informatie:

Vacature Raad van Commissarissen Rabobank Centraal Twente
De Rabobank is een coöperatieve bank. De Rabobank heeft als kerndoelstelling het leveren van toegevoegde waarde aan de klant. Deze doelstelling en het gegeven dat klanten lid kunnen worden van de bank, maakt dat de Rabobank zich onderscheidt van andere banken!! De Rabobank kent een sterk lokaal ondernemerschap en heeft een gedegen lokale inkleuring. Dat alles komt tot uitdrukking in de aansturing van de bank. De bank heeft twee beheerscolleges: de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen. En als hoogste orgaan heeft de bank een ledenraad. Deze stelt de jaarrekening vast en benoemt de commissarissen. De Raad van Bestuur bepaalt de koers en richting van de bank. De Raad van Commissarissen benoemt de directie en ziet erop toe dat de directie haar taken op een adequate manier uitvoert. Een aantal belangrijke beleidsbeslissingen behoeft de goedkeuring van de Raad van Commissarissen. En de Raad van Commissarissen ziet er verder op toe dat de belangen van de belanghebbenden bij de bank (de stakeholders) goed en evenwichtig in acht worden genomen. Op grond van het rooster van aftreden ontstaat er begin 2013 een vacature binnen de Raad van Commissarissen. Samengevat zijn de kerntaken van de Raad van Commissarissen:

 • Benoemen, beoordelen, schorsen en ontslaan van de statutaire directie;
 • Toezicht uitoefenen op (het beleid van) de statutaire directie en de algemene gang van zaken in de coöperatie en haar bedrijf;
 • (Goed)keuren van besluiten van de statutaire directie;
 • Goedkeuren van de begroting;
 • Onderzoeken van de jaarrekening met verslag van bevindingen aan Ledenraad;
 • Goedkeuren van het voorstel tot bestemming van het resultaat;
 • Toezien op naleving van de wet, de statuten en de in- en externe regelgeving;
 • Het adviseren van de Raad van Bestuur.

Leden van de Raad van Commissarissen dienen te voldoen aan onderstaand profiel: Profiel De Raad van Commissarissen en daarmee ook elk der leden:

 • onderschrijft de coöperatie als relevante organisatiefilosofie en –vorm voor de Rabobank en bewaakt de invulling van het coöperatieve karakter van de bank, met specifieke aandacht voor het ledenbeleid;
 • heeft een onafhankelijke positief-kritische grondhouding ten opzichte van de statutaire directie;
 • kijkt op hoofdlijnen en vanuit een breed perspectief (vanuit verschillende gezichtspunten van de diverse belanghebbende partijen) naar zaken die van belang zijn voor de bank en is in staat om een evenwichtige afweging van de diverse belangen te maken;
 • onderhoudt pro-actief een goede verstandhouding met de Raad van Bestuur teneinde ieders competentie/rol tot volle wasdom te laten komen;
 • staat bekend als een betrouwbaar, integer en onafhankelijk persoon in de lokale gemeenschap en doorstaat de integriteittoets van Rabo Nederland en DNB.
 • houdt zich aan de regelgeving ten aanzien van o.a. belangenverstrengeling en hoofd- en nevenfuncties;
 • is actief in het dagelijks leven en staat midden in de lokale gemeenschap en voelt zich daarbij betrokken bij het wel en wee van de lokale gemeenschap;
 • heeft minimaal een HBO denk- en werkniveau.

Gelet op de gewenste complementariteit binnen de Raad van Commissarissen op het punt van achtergrond, kennis en ervaring, dient het nieuwe lid van de Raad van Commissarissen, naast de algemene vereisten, te voldoen aan de volgende eisen: - gegeven de verdeling van de aandachtvelden is kennis en ervaring op het gebied van accountancy vereist; - gezien de huidige samenstelling van de RvC wordt gezocht naar een vrouwelijke kandidaat; - het is wenselijk dat de kandidaat woonachtig is in het werkgebied van de bank. Van het nieuwe lid wordt verwacht dat hij/zij in staat is tot een gedegen en eigen oordeelsvorming, met name op de aangegeven gebieden. Betrokkene dient besluitvaardig te zijn, visie te hebben op ondernemerschap en bancaire zaken en zich bewust te zijn van de verschillende belangen in deze coöperatieve organisatie. Tot slot is een bereidheid tot samenwerken zeer gewenst, gecombineerd met een positief kritische houding naar de Raad van Bestuur en de overige leden van de Raad van Commissarissen, maar ook naar zichzelf! Met potentiële kandidaten die aan dit profiel voldoen, willen wij graag in contact komen.

Reactie
Uw reactie kunt u mailen naar  Jos Segerink jos@segerink-search.nl  In samenwerking met de selectiecommissie zal hij de verdere procedure begeleiden.

Deelnemer en initiatiefnemer

Quality Reqruiters

Master Courses
met de UT

Segerink Search • Griekenlandlaan 147 • 7577 TA Oldenzaal • T. 06-53899774 • E. jos@segerink-search.nl • KvK 08120013