Vacature: Commissaris WBO Wonen

Titel:
Commissaris WBO Wonen
Vacature informatie:

PROFIELSCHETS
voor leden van de Raad van Commissarissen  WBO Wonen   Inleiding   De stichting stelt zich ten doel uitsluitend werkzaam te zijn op het gebied van de volkshuisvesting en tracht haar doel te bereiken door het bouwen, verwerven, vervreemden en in stand houden en treffen van voorzieningen aan woongelegenheden en onroerende aanhorigheden, het verhuren van woongelegenheden en onroerende aanhorigheden, het verlenen van diensten en het in stand houden en treffen van voorzieningen aan woongelegenheden en onroerende aanhorigheden van derden. Voorts doet zij al datgene dat rechtstreeks of zijdelings verband houdt met het belang van de volkshuisvesting of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord en geleid door sociale motieven. De leden van de Raad van Commissarissen dienen dit – statutair vastgelegde – doel te onderschrijven.   De Raad van Commissarissen heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van de directeur-bestuurder en op de algemene gang van zaken in de stichting (toezichtrol). De Raad van Commissarissen staat de directeur met raad, gevraagd en ongevraagd, ter zijde (adviesrol) en zorgt dat de directeur-bestuurder optimaal kan functioneren. Bij de vervulling van hun taak richten de leden van de Raad van Commissarissen zich naar het belang van de stichting.   Gezien de ontwikkelingen in de volkshuisvesting en in het bijzonder bij de corporaties (professionalisering, marktoriëntatie, sociale doelstelling, regionalisering, uitbreiding dienstverlening, coalitievorming e.d.) dragen de leden van de Raad van Commissarissen een zware verantwoordelijkheid.   Onafhankelijkheid en onverenigbaarheid   Kenmerk van de leden van de Raad van Commissarissen is dat men in staat moet zijn kritisch-afstandelijk op te treden. Met name voor het kunnen vervullen van een kritische rol is onafhankelijkheid een eerste vereiste. Onafhankelijkheid laat zich vertalen in:
a.            onafhankelijk ten opzichte van de directeur-bestuurder
b.            onafhankelijk ten opzichte van de organisatie
c.            onafhankelijk ten opzichte van elkaar
d.            onafhankelijk van deelbelangen.  

In het verlengde van de onafhankelijkheid wordt van de Raad van Commissarissen een kritische opstelling verwacht. Hiervoor is het nodig dat de leden van de Raad van Commissarissen over voldoende deskundigheid en vaardigheden beschikken.   Deskundigheid en vaardigheden  
- brede algemene deskundigheid
- brede maatschappelijke ervaring en betrokkenheid
- onpartijdigheid en onafhankelijkheid
- vaardigheid in het samenwerken als team
- openstaan voor maatschappelijke en volkshuisvestelijke ontwikkelingen
- inzicht en inlevingsvermogen in het functioneren van de corporatie en van de volkshuis- vesting sector
- besluitvaardig, slagvaardig, oordeelsvermogen
- in staat hoofd- en bijzaken te onderscheiden
- helicopterview hebben, afstand kunnen bewaren van de dagelijkse gang van zaken (distantie)
- bereikbaar en beschikbaar voor het uitoefenen van de functie
- het hebben van een lokaal en vooral ook regionaal netwerk
- in staat om visionair, creatief en constructief mee te denken
- ondernemend en toekomstgericht ingesteld.

Voor een van de vacatures maakt de Huurderscommisie gebruik van haar voordrachtsrecht. Zij zullen dus een rol in de selectie procedure hebben.  

Reageren
Uw reactie ontvangen we graag uiterlijk 21 september as. en kunt u richten aan Jos Segerink; jos@segerink-search.nl  telefoon 0541 663454.

Deelnemer en initiatiefnemer

Quality Reqruiters

Master Courses
met de UT

Segerink Search • Griekenlandlaan 147 • 7577 TA Oldenzaal • T. 06-53899774 • E. jos@segerink-search.nl • KvK 08120013