Vacature: Lid Raad van Toezicht Zorggroep St Maarten

Titel:
Lid Raad van Toezicht Zorggroep St Maarten
Vacature informatie:

Profielschets: lid raad van toezicht

op voordracht centrale cliëntenraad

MISSIE :
Zorggroep Sint Maarten, een regionaal bekende, lokaal ingebedde organisatie, helpt met name oudere mensen om de kwaliteit van het leven te behouden of te verbeteren. Dit doen we vanuit onze kernwaarden: “zijn”, ontplooiend, vitaal en dorps.

VISIE :
Zorggroep Sint Maarten vindt dat ieder mens waardevol is. Daarom heeft hij recht op zorg, liefde en aandacht. Wij zien een maatschappij voor ons waarin mensen bewust in het leven staan en dat leven samen delen. Wij richten ons voorbij de zorg op een betekenisvol leven, waarbij we uitgaan van wat mensen nog wel kunnen. Elke dag opnieuw gaan wij uit van de kracht van mensen, hun mogelijkheden en hun talent. En van de kracht van delen. Deel je leven!

1.     Inleiding
Per 1 januari 2014 ontstaat in de raad van toezicht van Stichting Zorggroep Sint Maarten een vacature vanwege de afloop van de reguliere zittingstermijn van het huidige lid dat op voordracht van de centrale cliëntenraad zitting heeft in de raad van toezicht.

2.     Context  
In de gezondheidszorg, in het bijzonder de ouderenzorg, is sprake van dynamiek. Politiek en overheid zetten in op vraag gestuurde zorg d.m.v. de modernisering van de AWBZ en treffen tegelijkertijd beheers- en bezuinigingsmaatregelen. Cliënten krijgen andere behoeften en wensen en worden steeds mondiger. Zorgaanbieders ontwikkelen (noodzakelijkerwijs) ambities om als maatschappelijk ondernemer te opereren. Deze en andere ontwikkelingen vormen de motor van een transformatie van de ouderenzorg. In lijn met deze ontwikkelingen vindt ter behoud en verbetering van onder meer efficiency en kwaliteit een toenemend aantal fusies van zorginstellingen plaats. In dat licht is uit ontmoetingen tussen Stichting Verpleging en Verzorging Twente-Oost (VVTO) en Stichting Huize Noord-Deurningen (SHN) op 1 januari 2005 de nieuwe Stichting Zorggroep Sint Maarten ontstaan. De samenwerking met Stichting De Polbeek te Zutphen alsook met Stichting Huize St. Jozef te Denekamp is op 1 januari 2008 geformaliseerd door middel van juridische fusie. Als gevolg van het betreffende besluit van de raad van toezicht is het aantal leden van de raad van bestuur met ingang van 1 november 2007 op 1 vastgesteld. Sindsdien wordt Zorggroep Sint Maarten bestuurd door een eenhoofdige raad van bestuur (ook genaamd: “algemeen directeur/bestuurder”). De bestuursbevoegdheid van de raad van bestuur is beschreven in de statuten van Zorggroep Sint Maarten. Zorggroep Sint Maarten kent anno 2013 een zorgbereik van circa 3.000 cliënten, een breed, samenhangend aanbod van zorg en diensten op het gebied van wonen, zorg en welzijn dat geleverd wordt door ongeveer 2.650 medewerkers en ondersteund met de inzet van ongeveer 2.000 vrijwilligers. Een zorgorganisatie van dergelijke omvang heeft een belangrijke maatschappelijke functie en verantwoordelijkheid in haar verzorgingsgebieden. Dit komt tot uiting in de impact die beleidskeuzen van de organisatie hebben op het zorg- en dienstverleningsaanbod in de regio; een aanbod waarmee antwoord gegeven dient te worden op vragen uit de samenleving. Om dit te realiseren zijn de ontwikkelingen van producten, dienstverlening, markt, samenwerking en concurrentie belangrijke aandachtsgebieden. Gezien de groeiende vraag naar zorg op maat in combinatie met de toenemende schaarste aan middelen en ontwikkelingen richting outputfinanciering, dient ondernemerschap aangewend te worden om op creatieve wijze meer te doen met minder middelen en/of meer middelen te verwerven. De schaalvergroting en regionale spreiding van de organisatie leiden ook tot vraagstukken op het gebied van interne organisatie, zoals organisatieontwikkeling en regiomanagement. Om als maatschappelijk ondernemer verantwoorde zorg en diensten aan ouderen te verlenen is het essentieel aandacht te besteden aan zorginhoudelijke ontwikkelingen en aan te sluiten bij maatschappelijke verwachtingen ten aanzien van bijvoorbeeld kwaliteit van zorg, privacy en woon- en leefgenot. Daarnaast spelen vraagstukken van zingeving en levensbeschouwing een belangrijke rol, zeker gezien de levensfase en gezondheidssituatie van de doelgroep.

3.     Profielschets  
De raad van bestuur, directie en management dienen voldoende toegerust te zijn om deze vragen te hanteren. Het stelt bovendien eisen aan de leden van de raad van toezicht. Het is van belang, dat de raad van bestuur en raad van toezicht bovengenoemde vraagstukken vanuit verschillende invalshoeken beschouwen. De samenstelling van de raad van toezicht dient dan ook zodanig te zijn, dat de hiervoor belangrijkste kennisvelden vertegenwoordigd zijn en dat er bovendien een sfeer en attitude heerst van kritische meningsvorming en ontwikkelingsgerichtheid. De raad van toezicht is samengesteld uit ten minste vier en ten hoogste vijf leden. De leden tezamen beschikken over de vereiste kennis, ervaring en netwerken om de beleidsdoelstellingen, resultaten van de geboden zorg- en dienstverlening, organisatie en bedrijfsvoering in algemene zin te kunnen beoordelen en te kunnen fungeren als klankbord en adviseur van de raad van bestuur. De raad van toezicht zal hierbij als team moeten functioneren. Uitgangspunten bij de samenstelling van de raad van toezicht zijn de volgende criteria: expertise, teamgeest[1], integriteit, onafhankelijkheid en maatschappelijke betrokkenheid.  

De raad van toezicht dient als collectief te voldoen aan het volgende profiel:
-   beschikt over kennis en ervaring met de genoemde aspecten van toezicht;
-   beschikt over kennis en ervaring op de volgende gebieden: medisch/zorginhoudelijk, levensbeschouwelijk, juridisch, financieel/bedrijfseconomisch, ondernemerschap en medewerkers & organisatie;
-   beschikt over een netwerk, dat de adviserende en toezichthoudende taak ten goede komt;
-   beschikt over ruime bestuurlijke ervaring, bij voorkeur met het leidinggeven aan grote, regionaal gespreide organisaties;
-   een kritische opstelling en onafhankelijk kunnen opereren van de raad van bestuur, interne en externe stakeholders, alsmede onderling;
-   evenwichtige samenstelling qua leeftijdsopbouw, geslacht en woon/werkplaats binnen het werkgebied, zie [2]. De voorzitter wordt uit het midden gekozen en beschikt over materiekennis in één van de genoemde velden en procesvaardigheid om de raad efficiënt en kwalitatief te leiden.  

In aanvulling op bovenstaand collectief profiel beschikt de kandidaat specifiek over navolgende kennis en vaardigheden:
-      is in staat bovengenoemde vraagstukken, te beschouwen vanuit een sociaal innoverend perspectief. Heeft zicht op praktische toepassingen van moderne technologie. Kan dit vertalen naar een zorgomgeving en kan hier vanuit levensbeschouwelijke wijze naar kijken en duiding aan geven.
-   beschikt over invoelingsvermogen en is ‘actief luisterend’. Neemt zijn/ haar verantwoordelijkheid in de Raad en houdt connectie met de centrale cliëntenraad. Is nuchter en gedreven.
-   beschikt over een sterke affiniteit met de zorg/doelgroep, of heeft hier ervaring in opgedaan en is in staat om visie te ontwikkelen op de thema’s van de komende jaren.
- opereert vanuit de waarden en normen die door de Sint Maarten Zorggroep worden beleefd en uitgedragen te weten: ‘zijn’, ontplooiend, vitaal en dorps. En kan zich verplaatsen in de cliënten.
-   is in staat zonder last of ruggespraak collegiaal en verbindend te functioneren als lid van de raad van toezicht.
-  in het kader van scheiden van wonen en zorg is kennis en ervaring met huisvestingsvraagstukken een pre.
-  gezien het takenpakket en de evenwichtige opbouw in de raad gaat onze voorkeur uit naar een kandidaat tussen de 35 en 50 jaar.

4.       Governance
De raad van toezicht evalueert jaarlijks het eigen functioneren en het functioneren van de raad van bestuur. De voorzitter van de raad van toezicht bespreekt de uitkomst met de raad van bestuur. Richtsnoer hierbij - waar toepasbaar (“comply or explain”) - is de Zorgbrede Governancecode 2010.

5.       Bezoldiging
Zorggroep Sint Maarten werkt volgens de principes van de Zorgbrede Governancecode 2010 en hanteert ook de bijbehorende afspraken over bezoldiging conform de Wet normering topinkomens.

6.       Selectieprocedure
De selectieprocedure om bedoeld lid bindend te kunnen voordragen is door de centrale cliëntenraad opgesteld, besproken en goedgekeurd. De voordracht van de centrale cliëntenraad dient te voldoen aan de profielschets, dit ter beoordeling van de raad van toezicht. Na gesprekken met Segerink Search en de centrale cliëntenraad heeft de voorgedragen kandidaat een of meerdere gesprekken met een commissie bestaande uit 2 of 3 leden van de raad van toezicht en de algemeen directeur/bestuurder. Ook voert de kandidaat een gesprek met een vertegenwoordiging van de ondernemingsraad. Vervolgens verzoekt de raad van toezicht de bestuurder zijn advies over de geschiktheid van de kandidaat kenbaar te maken aan de raad van toezicht[3]. De raad van toezicht benoemt het door de centrale cliëntenraad voorgedragen lid van de raad van toezicht, tenzij de kandidaat niet voldoet aan de profielschets[4].  De benoeming wordt gecommuniceerd met betrokken gremia; het handelsregister Kamer van Koophandel wordt conform aangepast.  
7. Reageren:
In het kader van objectiviteit heeft Zorggroep Sint Maarten ervoor gekozen de werving en selectie uit te besteden aan Segerink Search. Indien u voldoet aan de gestelde eisen en u bent geïnteresseerd, wordt u verzocht uw reactie en CV voor 21 oktober te mailen naar caroline@segerink-search.nl voor vragen is Caroline Kamphuis bereikbaar op: 0541 -663454. Nadere informatie over de Zorggroep Sint Maarten vindt u op: www.zsmzorg.nl  

 

[1] Hieronder wordt ook verstaan: er is een onderlinge “klik” tussen de leden raad van toezicht.
[2] De raad van toezicht streeft naar een evenwichtige opbouw in leeftijd en samenstelling man-vrouw. Momenteel bestaat de raad van toezicht uit twee mannen en drie vrouwen. De vacature kan vervuld worden door een man of een vrouw. Ten aanzien van de leeftijd is er een voorkeur voor iemand tussen 35 en 50 jaar.
[3] Artikel 11 lid 6 statuten van Zorggroep Sint Maarten
[4] De motivering van het afwijken van de bindende voordracht berust overwegend op objectieve, dus toetsbare gronden.

Deelnemer en initiatiefnemer

Quality Reqruiters

Master Courses
met de UT

Segerink Search • Griekenlandlaan 147 • 7577 TA Oldenzaal • T. 06-53899774 • E. jos@segerink-search.nl • KvK 08120013