Vacature: Toezichthouder Ondernemerschap

Titel:
Toezichthouder Ondernemerschap
Vacature informatie:

De Twentse Zorgcentra is de grootste aanbieder van zorg- en dienstverlening aan mensen met een verstandelijke beperking in Twente. Ruim 1900 cliënten maken gebruik van uiteenlopende vormen van zorg- en dienstverlening, die direct of indirect geboden wordt door 2400 medewerkers en meer dan 600 vrijwilligers.

Meervoudig uniek in vele opzichten, dat is onze basis. Met in de eerste plaats aandacht voor persoonlijke wensen van onze cliënten. Wij werken vraaggericht en bieden begeleiding, ondersteuning en behandeling aan jong en oud, van moeilijk verstaanbaar gedrag tot meervoudig gehandicapt, van licht verstandelijk beperkt tot ernstig verstandelijk beperkt. Altijd vanuit onze kernwaarden: dichtbij, eenvoud en deskundig.

Deze kernwaarden vormen de spil van onze manier van werken. We blijven dichtbij de mensen die onze zorg nodig hebben, in alle eenvoud en met deskundigheid. Zonder dat we daarbij de regie overnemen. Bij ons werken cliënten, cliëntvertegenwoordigers én medewerkers samen in zelforganiserende teams. STERK noemen we dat: Samen Toewerken Naar Eigen Regie en Kracht.

Onze cliënten wonen onder andere op de beschermde en mooie terreinen van de LosserHof en ‘t Bouwhuis. Zij leven, wonen, werken en recreëren hier in een omgeving die nadrukkelijk rekening houdt met hun mogelijkheden en beperkingen. Daarnaast bieden we ook meer kleinschaligere woon- en werkvoorzieningen in onder andere Almelo, Tubbergen en Nijverdal.

 

Twee leden voor de Raad van Toezicht

Door het bereiken van de maximale zittingstermijn zijn er twee vacatures in de RVT ontstaan. Voor de invulling van deze posities denken wij aan toezichthouders die ieder de volgende aandachtsgebieden afdekken.

- Ondernemerschap, communicatie/marketing, relatiemanagement, nieuwe product/markt combinaties, innovatie.

- Politieke krachtenveld, zorgfinanciering, contacten in het publieke domein, externe gerichtheid.

 

Inleiding

De Raad van Toezicht werkt voor het bepalen van zijn samenstelling met een profielschets.

Wanneer zich een vacature in de Raad van Toezicht voordoet, stelt de Raad van Toezicht een specifiek profiel op voor de betreffende zetel. Dit profiel is afgestemd op de samenstelling van de Raad van Toezicht en passend binnen het algemene profiel van de Raad van Toezicht.

Het algemene profiel wordt vastgesteld mede op basis van het advies van de Raad van Bestuur, de Ondernemingsraad en de Centrale Cliëntenraad.

Wanneer zich een vacature voordoet wordt de Raad van Bestuur, de Ondernemingsraad en de Centrale Cliëntenraad Profielschets lid Raad van Toezicht September 2015

 

- gevraagd om advies inzake het specifieke profiel;

- gevraagd om advies inzake de door de Raad van Toezicht voorgestelde kandidaat.

Vacatures worden openbaar kenbaar gemaakt.

Het profiel sluit aan bij de statuten van de Stichting en bij het reglement van de Raad van Toezicht.

De Raad van Toezicht onderschrijft de Zorgbrede Governance code.

Voor het opstellen van de profielschets is aansluiting gezocht bij actuele inzichten op het gebied van toezicht binnen maatschappelijke organisaties, in het bijzonder inzake het bieden van maatschappelijk meerwaarde en de daarmee samenhangende afstemming met externe stakeholders.

 

Omvang van de Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht bestaat uit ten minste vijf en ten hoogste zeven personen, waarvan tenminste één lid wordt benoemd op bindende voordracht van de Centrale Cliëntenraad.

 

Taken van de Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht houdt toezicht op het beleid van de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken in de stichting en de met haar verbonden instellingen.

De Raad van Toezicht houdt toezicht op ten minste de punten die worden genoemd in de Zorgbrede Governance code.

De Raad van Toezicht adviseert gevraagd en ongevraagd de Raad van Bestuur en treedt op als klankbord.

De Raad van Toezicht neemt de haar statutair toegewezen beslissingen, zoals belangrijke strategische, organisatie, investerings- en prestatie beslissingen.

De Raad van Toezicht functioneert als werkgever van de Raad van Bestuur.

 

Besturings- en toezichtfilosofie

De Raad van Bestuur bestuurt de stichting; de Raad van Toezicht ziet erop toe dat de Raad van Bestuur dit doet conform de missie van de stichting en daarbij op goede wijze interacteert en communiceert met de verschillende organen binnen de stichting en relevante stakeholders daarbuiten.

De Raad van Toezicht houdt toezicht op het primaire proces van de organisatie waarbij kwaliteit en veiligheid van zorg en een gezamenlijke (van bestuurder en toezichthouder) toekomstvisie het uitgangspunt vormen.

De Raad van Toezicht staat in nauw contact met de bestuurder, de organisatie, en is goed verankerd in de (lokale) samenleving.

De Raad van Toezicht beschouwt toezichthouden als een zelfstandig proces van bijdragen aan de besturing van de zorgorganisatie en legt hierover verantwoording af.

De Raad van Toezicht heeft een moreel kompas en ziet er op toe dat aan morele verantwoording binnen de organisatie waarde wordt gehecht. Waardenoriëntatie is een belangrijk thema en een grondslag voor de kwaliteit van werken en leven in de organisatie.

De Raad van Toezicht reflecteert met regelmaat op zijn functioneren en is er op gericht zijn functioneren waar mogelijk te professionaliseren en verbeteren. Dit betreft zowel het functioneren van de Raad als geheel als het functioneren van de leden van de Raad afzonderlijk. De Raad draagt zorg voor een periodieke externe toetsing van zijn functioneren.

De Raad van Toezicht toont een voor medewerkers, Raad van Bestuur en buitenwereld zichtbare sterke betrokkenheid bij de organisatie. Met de Ondernemingsraad en de Centrale Cliëntenraad worden goede relaties onderhouden.

De Raad van Toezicht kiest een pro-actieve instelling: bepaalt zijn eigen agenda, en prioriteiten, rekening houdend met de behoeften en mogelijkheden van de Raad van Bestuur.

 

Competenties

Elk lid van de Raad van Toezicht dient een bijdrage te leveren aan het algemene profiel van de Raad van Toezicht en is in die zin generalist. Het gaat daarbij om kwaliteiten en eigenschappen als:

Academisch werk- en denkniveau

Bestuurlijke ervaring in een complexe omgeving

Ervaring als toezichthouder

Op strategisch niveau opereren

Besluitvaardigheid

Affiniteit met de verstandelijk gehandicaptenzorg

Maatschappelijke betrokkenheid

Kunnen functioneren in een collegiaal team

Voldoende beschikbaarheid van tijd en energie

 

De volgende specifieke kwaliteiten en competenties dienen in de Raad van Toezicht vertegenwoordigd te zijn:

Inhoudelijke kennis van de verstandelijk gehandicaptenzorg

Kwaliteit en veiligheid van zorg

Financiële deskundigheid

Risicomanagement

Organisatie-ontwikkeling (in netwerken)

Verandermanagement

Communicatie, marketing, relatiemanagement

Strategisch HR beleid

Juridische deskundigheid

Ethische deskundigheid (zorgethiek en organisatie-ethiek)

Innovatie en technologische ontwikkelingen in de zorg

Ondernemerschap in het private en in het (semi-)publieke domein (in politieke krachtenvelden)

Vastgoed beleid

 

Overige aspecten van het profiel

Gestreefd wordt naar een evenwichtige verdeling tussen vrouwen en mannen in de Raad van Toezicht.

Een zekere spreiding in leeftijd is gewenst

Er wordt gestreefd naar een goede balans tussen specialisten en generalisten.

 

Nadere informatie over de Twentse Zorgcentra vindt u op: www.detwentsezorgcentra.nl. De Twentse Zorgcentra heeft ervoor gekozen de werving en selectie uit te besteden aan Segerink Search. Indien u voldoet aan de gestelde eisen en u bent geïnteresseerd, kun u uw reactie en CV uiterlijk vrijdag 25 september 2015 mailen naar jos@segerink-search.nl. Voor vragen is Jos Segerink bereikbaar op: 0541-663454.

Deelnemer en initiatiefnemer

Quality Reqruiters

Master Courses
met de UT

Segerink Search • Griekenlandlaan 147 • 7577 TA Oldenzaal • T. 06-53899774 • E. jos@segerink-search.nl • KvK 08120013