Vacature: Attendiz Lid RVT profiel Onderwijs (afgerond)

Titel:
Attendiz Lid RVT profiel Onderwijs (afgerond)
Vacature informatie:

lid Raad van Toezicht met aandachtsveld Onderwijs en Begeleiding

 

 

Doel van de functie

De Raad van Toezicht staat de bestuurder met raad terzijde om de ambities van Attendiz te realiseren (adviestaak), houdt toezicht op het beleid van de bestuurder en oefent een aantal specifieke bevoegdheden uit (toezichtstaak). Daarnaast bewaakt de Raad van Toezicht de openbare identiteit van scholengroep Attendiz. Tenslotte heeft de Raad van Toezicht een werkgeversrol in de relatie met de bestuurder.
Om de onafhankelijkheid van de raad te borgen, hebben de leden van de RvT zitting op persoonlijke titel en oefenen zij hun functie zonder last of ruggenspraak uit.

 

Algemeen profiel van de leden van de Raad van Toezicht

 • De leden van de Raad van Toezicht zijn in staat integraal toezicht uit te oefenen aan de hand van de taakstelling van het Bestuur.
 • De leden van de Raad van Toezicht zijn in staat op het niveau van het bestuur te fungeren als sparringpartners in discussies over vraagstukken waarvoor het bestuur staat.
 • De leden van de Raad van Toezicht zijn in staat om:
  • Afstandelijkheid en betrokkenheid te combineren;
  • Beoordelen/Controleren te combineren met adviseren/stimuleren;
  • Het organisatiebelang te behartigen met oog voor het algemeen maatschappelijk belang;
  • Besluitvaardig te handelen;
  • Te werken met globale informatie en zich op hoofdlijnen een oordeel te vormen over de aan hen voorgelegde aangelegenheden;
  • Ontwikkelingen in het onderwijs, de onderwijspolitiek en de maatschappij zelfstandig te volgen;
  • Door de informatie heen te kijken en organisatorische spanningen te herkennen;
  • Het eigen functioneren te (laten) evalueren;
  • In voldoende mate tijd en energie te kunnen besteden aan het voorbereiden en bijwonen van de vergaderingen en voor eventuele overige taken;
  • Hun netwerk aan te wenden voor de ondersteuning van het Bestuur en de stichting.
  • Binding hebben met de missie, visie en de kernwaarden van Attendiz.

 

Specifiek profiel lid RvT – aandachtsgebied Onderwijs en Begeleiding

 • Beschikt over ruime en relevante werkervaring in het onderwijs;
 • Beschikt over ervaring met het ontwikkelen en implementeren van onderwijs beleid;
 • Heeft affiniteit met Speciaal Onderwijs.

 

Taken

 1. De Raad van Toezicht is als Raad collegiaal verantwoordelijk voor het houden van integraal toezicht.   
 2. Het lid van de Raad van Toezicht met het aandachtsgebied  Onderwijs en Begeleiding draagt vanuit die rol vooral bij aan het toezicht op de kwaliteit van het onderwijs, uitgaande van het Meerjarenbeleidsplan zoals dat  door de bestuurder is vastgesteld.  Onder kwaliteit van onderwijs wordt onder andere verstaan:
  1. De duurzame verbetering van de onderwijskwaliteit op de scholen;
  2. Goed onderwijskundig leiderschap
  3. Het realiseren van een professionele cultuur gericht op samenwerking en opbrengstgericht werken.

 

Verantwoordelijkheid eigen functioneren

De Raad van Toezicht organiseert ten minste eenmaal per jaar een zelfevaluatie met betrekking tot het eigen functioneren van de Raad van Toezicht als geheel.

 

Werkwijze

De Raad van Toezicht vergadert jaarlijks minimaal zes keer met de bestuurder. Ten behoeve van de verslaglegging is daarbij ook de bestuurlijk secretaris aanwezig. Om een grote mate van betrokkenheid bij de organisatie te borgen, sluit de Raad van Toezicht daarnaast twee keer per jaar aan bij de vergadering van het managementteam. Ook bezoekt zij jaarlijks een aantal scholen. Op verzoek van de Raad worden vergaderingen incidenteel bijgewoond door externe deskundigen, zoals de accountant bij de bespreking van de jaarrekening.
De Raad werkt met een agendavoering, waarin agendapunten benoemd zijn, waaruit duidelijk blijkt of het informatieve, meningsvormende, besluitvormende, controlerende of evaluatieve onderwerpen betreffen. Onlosmakelijk verbonden met de kenmerken van onze toezichthouders, zijn de kernwaarden van Attendiz, waarbij het werken en denken vanuit de leerling centraal staat.

Samenstelling

De leden en voorzitter participeren na hun benoeming vier jaar in de Raad van Toezicht en zijn eenmaal herbenoembaar voor een tijdvak van vier jaar. De Raad van Toezicht telt vijf leden, van wie er een door de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad wordt voorgedragen. Bij de samenstelling van de Raad wordt gelet op diverse taken en bevoegdheden, zoals vastgelegd in de statuten. Gelet daarop wordt gestreefd naar een samenstelling waarin de volgende deskundigheidsgebieden vertegenwoordigd zijn:

 • Kennis van bestuurlijke verhoudingen;
 • Kennis van onderwijs en begeleiding;
 • Financiële kennis;
 • Juridische kennis;
 • Human resource management.

 

Bij de samenstelling van de Raad wordt voorts gelet op voldoende spreiding van maatschappelijke achtergronden van de leden en wordt gestreefd naar een diversiteit die rechtdoet aan de pluriformiteit in de samenleving.

 

Procedure

Uw reactie kunt u zenden naar de heer J. Segerink van Segerink Search. Telefoon: 0541 663454 mail: jos@segerink-search.nl.   Dit bureau verricht de voorselectie, samen met een selectiecommissie zal er een definitieve keuze gemaakt worden. Tussen 20 en 27 maart zullen gesprekken met de selectiecommissie plaatsvinden.

 

 

Deelnemer en initiatiefnemer

Quality Reqruiters

Master Courses
met de UT

Segerink Search • Haerstraat 125 • 7573 PA Oldenzaal • T. 0541-663454 • F. 0541-295562 • E. info@segerink-search.nl • KvK 08120013