Vacature: Voorzitter RVT Humanitas Onder Dak (afgerond)

Titel:
Voorzitter RVT Humanitas Onder Dak (afgerond)
Vacature informatie:

Voorzitter RVT

Maatschappelijk betrokken en functioneel netwerk

Organisatie

Met ongeveer 175 bevlogen medewerkers vangt Humanitas Onder Dak (HOD) mensen op die in de zijlijn van de samenleving functioneren en die een kwetsbare positie hebben binnen de samenleving. Zij zijn dakloos of dreigen dakloos te worden. De organisatie staat voor het verhogen van de zelfredzaamheid en het verbeteren van de kwaliteit van leven van haar cliënten, zodat zij zelf hun weg kunnen vinden in de samenleving. Aandacht voor een zinvolle dagbesteding en de ontwikkeling van een persoonlijk sociaal netwerk zijn hiervan belangrijke onderdelen. Humanitas Onder Dak kent de volgende programmalijnen: opvang, wonen, maatschappelijk herstel en advies. De problematiek van dak- en thuislozen is complex en veelomvattend. Zo is er regelmatig sprake van schulden, verslaving of psychiatrische moeilijkheden. Humanitas Onder Dak werkt nauw samen met andere hulpverleningsinstanties om deze problemen aan te pakken. De organisatie wordt gefinancierd middels de volgende financieringsstromen:

1. Centrum Gemeentelijke subsidies voor Maatschappelijke Opvang;

2. Gemeentelijke subsidies inzake inloopvoorzieningen;

3. Eigen bijdragen vanuit cliënten in de 24uurs voorzieningen;

4. Financiering vanuit de WMO voor extramurale begeleiding en dagbesteding aan cliënten niet vallend onder de maatschappelijke Opvang;

5. Overige financiering (WLZ, GGZ-C, Justitie e.d.).

Humanitas Onder Dak werkt vanuit de humanistische grondslag.

Als besturingsmodel hanteert Humanitas Onder Dak het Raad van Toezicht/Raad van Bestuur model. Humanitas Onder Dak wordt bestuurd door een éénhoofdige Raad van Bestuur. Bij het opstellen van statuten en reglementen is de Governancecode Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening als uitgangspunt gehanteerd. Kernelement hierin is een zuivere scheiding tussen toezicht en bestuur, het zichtbaar maken van de branche en het verantwoorden van de werkzaamheden naar alle stakeholders, waaronder cliënten, financiers, medewerkers en samenwerkingspartners. Taken en verantwoordelijken van de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur zijn geregeld via een reglement voor de Raad van Toezicht, respectievelijk een reglement voor de Raad van Bestuur.

Om transparantie te behouden heeft Humanitas Onder Dak de Humanitas Onder Dak Groep opgericht. Hierin zijn de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht ondergebracht. Onder deze stichting zijn de lokale stichtingen gebracht, te weten: Humanitas Onder Dak Twente en Humanitas Onder Dak Groningen.

 

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht is het in de statuten verankerd orgaan dat belast is met het toezicht houden op de (eenhoofdige) Raad van Bestuur. De Raad van Toezicht treedt gevraagd en ongevraagd op als klankbord voor de Raad van Bestuur en neemt statutair toegewezen beslissingen, zoals goedkeuringen van strategische aard, organisatie-, investerings- en performancebeslissingen. De Raad van Toezicht fungeert als werkgever voor de Raad van Bestuur. De Raad van Toezicht vergadert minimaal vijf maal per jaar. Eén of meer leden van de Raad van Toezicht zijn tenminste twee keer per jaar aanwezig bij een overlegvergadering van de Raad van Bestuur met zowel de Ondernemingsraad als de Cliëntenraad. De Raad van Toezicht evalueert tenminste eenmaal per jaar haar werkwijze en performance.

De Raad van Toezicht dient te bestaan uit leden met verschillende achtergronden, vaardigheden en deskundigheden. De Raad van Toezicht van Humanitas Onder Dak dient als geheel in ieder geval te beschikken over:

 •  brede bestuurlijke kwaliteiten; strategie en organisatie;
 •  actuele kennis, ervaring en contacten in welzijn en maatschappelijke dienstverlening;
 •  oog hebben voor en zich kunnen verplaatsen in het cliëntenperspectief; goede financiële en bedrijfskundige kennis en ervaring;
 •  kennis van HRM en organisatieontwikkeling;
 •  kennis en ervaring met relevante juridische zaken;
 •  kennis van communicatie en PR.

De Raad van Toezicht hanteert een portefeuille-indeling voor leden van de Raad van Toezicht waarbinnen eveneens een vervangingsregeling is opgenomen. Van ieder lid van de Raad van Toezicht wordt verwacht dat hij of zij de ontwikkelingen ten aanzien van zijn of haar kennisgebied weet te vertalen naar de dienstverlening van Humanitas Onder Dak. Voorstelbaar is dat bepaalde kennisgebieden gecombineerd voorkomen in een persoon. Dit betekent dan ook dat bij de samenstelling van de Raad van Toezicht vooral gekeken wordt of de totale groep op bovengenoemde kennisgebieden voldoende in huis heeft.

De huidige Raad van Toezicht bestaat uit vijf leden, inclusief de voorzitter. De aanstelling van leden van de Raad van Toezicht geschiedt voor een periode van drie jaar, waarna twee maal herbenoeming kan plaatsvinden. Binnen de Raad van Toezicht is sprake van een informele cultuur, een gedrevenheid voor de inhoud van de dienstverlening en openheid in samenwerking. Integriteit staat hoog op de agenda.

Algemene profieleisen leden Raad van Toezicht

De leden van de Raad van Toezicht zijn generalisten. Zij beschikken over een brede kennis ten aanzien van maatschappelijke ontwikkelingen met daarnaast specifieke kennis en ervaring op een van de aandachtsgebieden van de stichting. Samen vormen de leden van de Raad een multidisciplinair team waarbij integrale besluitvorming vanuit een helicopterview mogelijk is. Van de leden wordt besluitvaardigheid en resultaatgerichtheid verwacht. Zij moeten in staat zijn scherpe discussies collegiaal te voeren. Zij moeten weten waarop zij dienen te toetsen en de juiste vragen kunnen stellen. De individuele kwaliteiten van de leden van de Raad van Toezicht dienen zodanig te zijn dat één kwalitatief geheel wordt bereikt. En de Raad van Toezicht een meerwaarde biedt aan de Raad van Bestuur van de Humanitas Onder Dak Groep.

Alle leden beschikken over de volgende kwaliteiten:

 •  Aantoonbare affiniteit met de Maatschappelijke Opvang in zijn algemeenheid en specifiek de dak- en thuislozenzorg in al haar facetten;
 •  Analytisch vermogen om het beleid van de organisatie en het functioneren van de Raad van Bestuur te toetsen;
 •  Het vermogen tot oordeelsvorming op hoofdlijnen met betrekking tot door de Raad van Bestuur voorgelegde aangelegenheden;
 •  Het vermogen tot het uitoefenen van de adviserende en toezichthoudende taak in teamverband;
 •  Het onderschrijven van het Humanistisch gedachtegoed;
 •  Het onderschrijven van de op de Raad van Toezicht van toepassing zijnde governancecode;
 •  Aantoonbare maatschappelijke betrokkenheid en een functioneel netwerk.

Ten behoeve van de voorzitter van de RvT worden naast bovenstaande profielkenmerken de volgende specifieke eigenschappen en kwaliteiten verwacht:

 • Het vermogen om met natuurlijk gezag en autoriteit de functie van voorzitter in de RvT te kunnen vervullen.
 • Het vermogen om op basis van achtergrond en persoonlijkheid een leidende rol te kunnen vervullen bij mening- en besluitvorming.
 • Over aantoonbare deskundigheid beschikken in toezichthoudende functies.  
 • Het vermogen om zo nodig de rol van externe belangenbehartiger ten behoeve van de HOD Groep te kunnen vervullen.   
 • Gezien het werkgebied van de stichting is een lokale betrokkenheid en woonachtig zijn in de regio Twente een pré.

Aanbod en vergoeding

De Raad van Toezicht van Humanitas Onder Dak kan omschreven worden als een inspirerende omgeving waar veel aandacht is voor (inhoudelijke) verdieping. Het bijdragen aan de sector maatschappelijke opvang biedt een grote sociale en maatschappelijke betrokkenheid. De financiële vergoeding bedraagt € 175,- bruto per maand.

Reactie
Segerink Search verzorgt de werving en selectie. Uw CV met begeleidende motivatiebrief kunt u tot 13 september 2019 mailen naar Jos Segerink, jos@segerink-search.nl. Voor aanvullende vragen kunt u contact opnemen met dhr. Segerink op telefoonnummer 0541 663454.

 

Deelnemer en initiatiefnemer

Quality Reqruiters

Master Courses
met de UT

Segerink Search • Haerstraat 125 • 7573 PA Oldenzaal • T. 0541-663454 • F. 0541-295562 • E. info@segerink-search.nl • KvK 08120013