Vacature: Twee leden Raad van Toezicht (afgerond)

Titel:
Twee leden Raad van Toezicht (afgerond)
Vacature informatie:

Twee leden Raad van Toezicht

afkomstig uit de regio Twente, ervaring vanuit ondernemerschap met een bedrijfskundige- of bestuurskundige achtergrond

 

Als gevolg van het einde van hun benoemingstermijn zijn recentelijk twee leden van de Raad van Toezicht van De Twentse Zorgcentra afgetreden. Voor de invulling van deze vacante posities zoeken wij kandidaten die wonen in de regio Twente en daarmee een actueel en actief netwerk in deze regio bezitten. Aanvullend op de huidige bezetting in de Raad van Toezicht zijn wij specifiek geïnteresseerd in kandidaten die

·     vanuit aantoonbaar en eindverantwoordelijk (niveau CEO) (eigen) ondernemerschap, kennis en ervaring hebben op het gebied van positionering, marketing en communicatie van een organisatie, het belang van innovatie in de zorg en de organisatie onderkennen, en daar gebleken affiniteit mee hebben.

Daarnaast zijn wij op zoek naar kandidaten met:

·     een meer specifieke bedrijfs- of bestuurskundige achtergrond met bij voorkeur achtergrond met aantoonbare ervaring in integrale bedrijfsvoering, ICT en enige juridische kennis of gebleken affiniteit.

 

Belangrijk aanvullend is kennis van en netwerk in het Twentse Zorgnetwerk en publiek domein. Van kandidaten verwachten wij affiniteit met de doelgroep van De Twentse Zorgcentra, met oog voor morele dilemma’s en kennis van risicomanagement. Vanuit het oogpunt van diversiteit gaat bij gelijke geschiktheid de voorkeur uit naar in ieder geval één man.

Van de leden wordt verwacht dat zij autonoom met oog voor toevoeging aan de collectiviteit van de Raad hun bijdrage leveren.

 

De Twentse Zorgcentra

De Twentse Zorgcentra is de grootste aanbieder van zorg- en dienstverlening aan mensen met een verstandelijke beperking in Twente. Ruim 1.900 cliënten maken gebruik van uiteenlopende vormen van zorg- en dienstverlening, die direct of indirect geboden wordt door 2.400 medewerkers en meer dan 600 vrijwilligers. Cliënten wonen, werken en recreëren o.a. op twee beschermde en mooie instellingsterreinen waar nadrukkelijk rekening gehouden wordt met hun mogelijkheden en beperkingen. Daarnaast wordt ook zorg geboden vanuit meer kleinschalige woon-werkvoorzieningen in o.a. Enschede, Almelo, Tubbergen en Nijverdal. Tot slot biedt De Twentse Zorgcentra ook ambulant aanbod, te weten Ondersteuning aan Huis, Hulp aan Huis en Ambulante Begeleiding op School.

De Twentse Zorgcentra werkt vraaggericht en biedt begeleiding, ondersteuning en behandeling aan jong en oud, van moeilijk verstaanbaar gedrag tot meervoudig gehandicapt, van licht verstandelijk beperkt tot ernstig verstandelijk beperkt. De dienstverlening wordt gegeven vanuit de kernwaarden: dichtbij de mensen die zorg nodig hebben, in alle eenvoud en met deskundigheid. Zónder dat daarbij de regie wordt over genomen. Bij De Twentse Zorgcentra werken medewerkers samen in zelforganiserende teams.

Ontwikkelingen

De meest indringende externe ontwikkelingen die van invloed zijn op de verstandelijk gehandicaptenzorg zijn de invoering van de Wmo, de Jeugdwet en de Participatiewet per 1 januari 2015 waarbij gemeenten de regie hebben gekregen voor de toeleiding naar zorg. De overheveling van deze verantwoordelijkheden naar gemeenten is gepaard gegaan met een korting van beschikbare financiële middelen. Een en ander leidt tot toenemende aandacht voor kwaliteit van zorg, in combinatie met doelmatigheid en doeltreffendheid, die vervolgens tot uitdrukking komt in de noodzaak van ketensamenwerking en ontschotting van dienstverlening. Voor zorgorganisaties betekent dit enerzijds dat zij elkaars concurrent worden, en anderzijds dat zij interdisciplinair (moeten) samenwerken om in het belang van cliënten de juiste ondersteuning te bieden en efficiënter met gemeenschapsgelden om te gaan. De uitdaging van De Twentse Zorgcentra is om ondanks de schaalgrootte, klein en herkenbaar te zijn in de uitvoering. Daarnaast is het van belang verschillende financieringsstromen naast Wlz en Wmo te realiseren, zoals van fondsen en zorgverzekeringen. Adequaat inspelen op deze ontwikkelingen vraagt om ondernemerschap en het initiëren van succesvolle initiatieven en samenwerkingsrelaties met partners zoals gemeenten en andere (zorg)instellingen. Om ‘in control’ te kunnen zijn heeft De Twentse Zorgcentra een inhaalslag te maken, zeker waar het gaat om organisatorische processen en de financiële huishouding. De organisatie heeft behoefte aan een eenduidige en gedeelde koers en strategie. Om dit in gang te zetten heeft de Raad van Toezicht recent een nieuwe Raad van Bestuur aangesteld met ruime ervaring in de VG sector.

Juist ook in de huidige situatie en in relatie tot alle externe ontwikkelingen is voor de verdere ontwikkeling van de organisatie, continuïteit in, en een kwalitatief goede bezetting van de posities in de Raad van Toezicht van fundamenteel belang.

 

Raad van Toezicht

De Twentse Zorgcentra kent sinds mei van dit jaar een tweehoofdig Collegiaal bestuursmodel met een Raad van Toezicht. De Raad van Bestuur bestuurt de stichting; de Raad van Toezicht ziet erop toe dat de Raad van Bestuur dit doet conform de missie van de stichting, daarbij op goede wijze interacteert en communiceert met de verschillende organen binnen de stichting en relevante stakeholders daarbuiten. De zeven leden van de Raad van Toezicht hebben uiteenlopende deskundigheidsgebieden, waardoor het toezicht breed kan worden uitgeoefend. Hierdoor heeft de Raad van Toezicht inzicht in de hoofdlijnen van onder andere de volgende onderwerpen: zorgkwaliteit, personeel, investeringen, veiligheid, financiën en de betrokkenheid van de Ondernemingsraad en de Centrale Cliëntenraad.

De Raad van Toezicht komt ca. acht keer per jaar bijeen. Algemene en bestuurlijke zaken en dillema’s zijn samen met risicomanagement vaste onderwerpen op de agenda, als ook voorlopig de gevolgen van de te maken inhaalslag. Aanvullend kent de Raad een Auditcommissie die financiële en budgettaire zaken bewaakt en een Commissie Kwaliteit en Veiligheid. Over de wijze waarop de verbinding wordt gelegd met het 2e echelon en de thema’s die hen bezighouden in de organisatie zullen in overleg met de Raad van Bestuur keuzes worden gemaakt. Van de leden van de Raad van

 

Toezicht wordt verwacht dat zij jaarlijks tijd uittrekken om een bezoek te brengen aan een of meerdere locaties om een goede verbinding met de organisatie te houden. Ook wordt van de leden eigen deskundigheidsbevordering verwacht.

De Raad van Toezicht wordt momenteel gevormd door de volgende personen:

·     De heer O.A.M. Fisscher, em. Hoogleraar Organisatiekunde en Bedrijfsethiek (vz);

·     Mevrouw A.J. Homans, Orthopedagoog en GZ psycholoog (vice-vz);

·     Mevrouw T. Ritsema Kroll MhBA Ritsema, Bestuurder zorgorganisatie;

·     Mevrouw. G.P.L. ter Denge, lid Provinciale Staten;

·     De heer M. de Pijper, Directeur Adviesgroep Technische Installaties;

·     Vacature

·     Vacature

 

Taken van de Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht houdt toezicht op het beleid van de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken in de stichting en de met haar verbonden instellingen.

·     de Raad van Toezicht houdt toezicht op ten minste de punten die worden genoemd in de Governancecode Zorg;

·     de Raad van Toezicht adviseert gevraagd en ongevraagd de Raad van Bestuur en treedt op als klankbord;

·     de Raad van Toezicht neemt de haar statutair toegewezen beslissingen, zoals belangrijke strategische, organisatie, investerings- en prestatie beslissingen;

·     de Raad van Toezicht functioneert als werkgever van de Raad van Bestuur.

 

Besturings- en toezichtfilosofie

De Raad van Toezicht heeft een moreel kompas en ziet er op toe dat aan morele verantwoording binnen de organisatie waarde wordt gehecht. Waardenoriëntatie is een belangrijk thema en een grondslag voor de kwaliteit van werken en leven in de organisatie. De Raad van Toezicht reflecteert met regelmaat op zijn functioneren en is er op gericht zijn functioneren waar mogelijk te professionaliseren en verbeteren. Dit betreft zowel het functioneren van de Raad als geheel als het functioneren van de leden van de Raad afzonderlijk. De Raad draagt zorg voor een periodieke externe toetsing van zijn functioneren. De Raad van Toezicht toont een voor medewerkers, Raad van Bestuur en buitenwereld zichtbare sterke betrokkenheid bij de organisatie. Met de Ondernemingsraad en de Centrale Cliëntenraad worden goede relaties onderhouden. 4

 

Algemeen profiel Raad van Toezicht

Elk lid van de Raad van Toezicht dient een bijdrage te leveren aan het algemene profiel van de Raad van Toezicht en is in die zin generalist. Het gaat daarbij om kwaliteiten, ervaring en eigenschappen als:

 

Academisch werk- en denkniveau

De leden van de Raad van Toezicht beschikken over een academisch werk- en denkniveau en relevante maatschappelijke ervaring en hebben een open oog voor maatschappelijke ontwikkelingen en een intrinsieke en aantoonbare betrokkenheid en belangstelling voor de activiteiten, doelgroep, missie, visie, doelstelling en kernwaarden van De Twentse Zorgcentra.

Bestuurlijk inzicht en ervaring / maatschappelijke betrokkenheid De Leden van de Raad van Toezicht leveren een concrete bijdrage vanuit hun individuele achtergrond en huidige maatschappelijke bezigheid (-heden). Hebben in de gezamenlijkheid van de Raad aantoonbare bestuurlijke ervaring en aantoonbare managementkennis- en ervaring, dan wel gevoel voor bestuurlijke vraagstukken binnen grote organisaties. Hebben affiniteit met en verstand van zaken op één of meer beleidsterreinen van brede maatschappelijke zorg en gehandicaptenzorg en de transitie binnen de sector. En zijn in staat het beleid van de stichting en het functioneren van het bestuur te toetsen op basis van de eisen ten aanzien van kwaliteit, doelmatigheid, integriteit en continuïteit.

 

Actuele kennis en permanente ontwikkeling

Leden van de Raad van Toezicht beschikken over actuele kennis en ervaring en van hen wordt verwacht dat zij zich blijven verdiepen in de ontwikkelingen, enerzijds op het gebied van de zorg in het algemeen, anderzijds op het terrein van de ontwikkelingen van toezicht.

Relevant netwerk

Leden van de Raad van Toezicht hebben zicht op het brede spectrum van de vele externe stakeholders zoals gemeenten, collega organisaties (in de keten), koepels, ministerie en voor de Raad van Bestuur relevante gesprekspartners. Daarbij wordt verwacht dat leden van de Raad van Toezicht over een relevant eigen netwerk en externe informatiebronnen beschikken, die hen kunnen voorzien van externe en aanvullende informatie en hen verrijken in het uitoefenen van hun functie in de Raad van Toezicht.

 

Inzet en beschikbaarheid

Van alle leden wordt verwacht dat zij naast hun aanwezigheid in de Raad van Toezicht vergaderingen en commissies daarvan, zichtbaar zijn voor de organisatie en hun belangstelling en betrokkenheid breed in de organisatie tonen door incidenteel te participeren in (in)formele bijeenkomsten en gelegenheden (OR, CR, themabijeenkomsten MT, visitatiebijeenkomsten en festiviteiten rondom b.v. openingen en feestdagen etc.).

 

Persoonlijkheid: open / onafhankelijk / integer

Leden van de Raad van Toezicht hebben het vermogen en de attitude om de Raad van Bestuur met raad en als klankbord terzijde te staan en om kritisch naar elkaar te zijn (countervailing power). Ook zijn zij in staat op meerdere niveaus effectief te communiceren, werken echt samen en zijn in staat om anderen te motiveren en inspireren vanuit hun persoonlijkheid, zijn (zelf)reflectief, onbevangen, autonoom, en niet in de laatste plaats besluitvaardig. Leden van de Raad van Toezicht onderkennen en handelen vanuit een onafhankelijke opstelling en een juist evenwicht in betrokkenheid bij de organisatie en bestuurlijke distantie. Van de leden van de Raad van Toezicht worden inbrengen verwacht vanuit een helikopterview met gepast oog voor de relevantie van details.

 

De Raad opereert als team

De leden van de Raad van Toezicht dienen complementair te zijn in achtergrond, ervaring én persoonlijkheid. Bijzonder relevant is, juist vanuit de teamgedachte en de gezamenlijke verantwoordelijkheid, dat van de leden wordt verwacht dat zij in staat zijn hun specifieke deskundigheid ten dienste te stellen van de hele raad. Dit houdt in dat zij de samenhang van de verschillende dimensies van de organisatie doorzien en die expliciet kunnen verbinden en toepassen op zowel expertniveau als in het bredere perspectief van de uiteenlopende elementen van de organisatie. Bovendien dient er een evenwichtige verdeling te zijn van gewenste kwaliteiten op het terrein van leiderschap, verbindende, vernieuwende vaardigheden en relevant netwerk. Daarbij wordt gestreefd naar diversiteit in de teamsamenstelling.

Onverenigbaarheid

Het functioneren van de leden van de Raad van Toezicht wordt gekenmerkt door integriteit en onafhankelijke opstelling. Dit betekent dat een lid in de uitoefening van zijn of haar functie op geen enkele wijze enig persoonlijk belang heeft, direct of indirect, bij de wijze waarop de organisatie functioneert of opereert.

 

Specifiek voor de vacante posities:

Voor de invulling van de vacant komende zetels heeft de Raad van Toezicht aanvullend een aantal specifieke eisen geformuleerd. Voor één van beide posities is eindverantwoordelijkheid gewenst vanuit aantoonbaar en succesvol ondernemerschap en heel specifiek met kennis en ervaring op het terrein van positioneringen externe oriëntatie. Voor de andere positie is een bestuurskundige of bedrijfskundige achtergrond gewenst. Met name ervaring in integrale bedrijfsvoering is daarbij van belang.

Overige gewenste kwaliteiten en competenties voor de combinatie van de vacatures zijn:

·     Affiniteit met de doelgroep van De Twentse Zorgcentra

·     Kennis van risicomanagement

·     Kennis van informatiemanagement

·     Ervaring in Human Resource Management (HRM)

·     Ervaring in marketing, ondernemerschap

·     Beschikken over goede contacten in Twentse zorgnetwerken en het Twentse publieke domein

·      Oog voor morele dilemma’s in de zorg

·     Affiniteit met en oog voor het belang van formele medezeggenschap

 

Benoeming

Leden van de Raad van Toezicht kunnen maximaal tweemaal voor een periode van vier jaar zitting hebben in de Raad van Toezicht. De leden van de Raad van Toezicht worden door de Raad van Toezicht benoemd, geschorst en ontslagen. Bij gelijke geschiktheid gaat de voorkeur uit naar een man.

 

Honorering

Leden en Voorzitter van de Raad van Toezicht ontvangen een vergoeding conform de WNT II normen.

Reactie

Nadere informatie over de Twentse Zorgcentra vindt u op: www.detwentsezorgcentra.nl. De Twentse Zorgcentra heeft ervoor gekozen de werving en selectie uit te besteden aan Segerink Search. Indien u voldoet aan de gestelde eisen en u bent geïnteresseerd, kun u uw reactie en CV uiterlijk  7 januari 2019 mailen naar jos@segerink-search.nl. Voor vragen is Jos Segerink bereikbaar op: 0541-663454.

 

 

Deelnemer en initiatiefnemer

Quality Reqruiters

Master Courses
met de UT

Segerink Search • Haerstraat 125 • 7573 PA Oldenzaal • T. 0541-663454 • F. 0541-295562 • E. info@segerink-search.nl • KvK 08120013