Vacature: Voorzitter RVT Attendiz

Titel:
Voorzitter RVT Attendiz
Vacature informatie:

Attendiz zoekt twee leden voor de Raad van Toezicht

 

Over Attendiz

Attendiz is een organisatie voor (voortgezet) speciaal onderwijs en verzorgt onderwijs aan leerlingen met een of meerdere beperkingen, in de leeftijd van 4 tot 20 jaar. Attendiz beschikt over een groot aantal onderwijslocaties in de regio Twente, waar (voortgezet) speciaal onderwijs in de uitstroomprofielen dagbesteding, arbeid en diplomagericht wordt verzorgd (www.attendiz.nl). Bij Attendiz werken circa 750 medewerkers.

 

De introductie van de wetten Passend Onderwijs en Kwaliteit (V)SO ligt nog maar net achter ons. Verbetering van onze kwaliteit, tegelijkertijd rekening houdend met het feit dat steeds meer leerlingen een passende plek vinden in het regulier onderwijs, vraagt de nodige aanpassingen van onze organisatie.

 

Op 1 oktober 2013 had Attendiz voor het eerst sinds vele jaren van stormachtige groei (van 1.200 in 2005 naar ruim 2.500 in 2012) minder leerlingen dan het jaar ervoor. De daling van ons leerlingtal zet sindsdien gestaag door. Per 1 oktober 2017 is het aantal leerlingen bij Attendiz 1.754. Attendiz heeft op een verdere daling van het leerlingtal geanticipeerd door scherpe beleidskeuzes te maken en werkwijzen aan te passen.

Binnen Attendiz werken we samen om speciaal onderwijs te geven. Onderwijs dat speciaal is omdat het kwalitatief goed moet zijn en aangepast moet zijn aan de behoeften van onze leerlingen. Een ingewikkelde maar ook mooie opgave waarin we vanuit verschillende rollen en verantwoordelijkheden samen optrekken.

Attendiz vraagt:

Attendiz zoekt per 1 juni 2018 twee leden voor de Raad van Toezicht. In verband met het verlopen van de zittingstermijn van zowel de voorzitter als een van de vier overige leden, zijn wij op zoek naar enthousiaste kandidaten uit de regio, met kennis en ervaring ten aanzien van onderstaande aandachtsgebieden:

 

·         Vacature A: lid Raad van Toezicht

Wij zoeken een lid van de Raad van Toezicht, te benoemen op bindende voordracht van en in samenspraak met de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). Het uitgebreide functieprofiel, waarbinnen deskundigheid en ervaring op het gebied van HRM een pré is, is vindbaar op www.attendiz.nl/raad-van-toezicht

 

·         Vacature B: voorzitter Raad van Toezicht

Wij zoeken een voorzitter van de Raad van Toezicht, die als zodanig in zijn functie wordt benoemd. Ook dit functieprofiel is terug te vinden op de hierboven genoemde website. Kenmerkend voor onze nieuwe voorzitter is de beschikking over stevige ervaring met bestuurlijke besluitvormingsprocessen, zowel binnen als buiten de non-profitsector.


Attendiz biedt:

Benoeming geschiedt voor een periode van vier jaar, waarna herbenoeming plaats kan vinden voor nog eens maximaal vier jaar. Honorering conform vigerende interne afspraken.


Belangstelling?

Reageren kan tot en met 1 februari 2018. Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Koos Krabbendam, huidig voorzitter van de Raad van Toezicht (j.j.krabbendam@utwente.nl). Gesprekken vinden plaats in week 7, 8, 10 of 11.
 
Uw motivatie en CV richt u aan Jos Segerink: jos@segerink-search.nl
Haerstraat 125
7573 PA Oldenzaal
Tel: 0541-663454

 

 

Profielschets B – voorzitter Raad van Toezicht

 

1.    Doel van de functie

 

De Raad van Toezicht staat de bestuurder met raad terzijde om de ambities van Attendiz te realiseren (adviestaak), houdt toezicht op het beleid van de bestuurder en oefent een aantal specifieke bevoegdheden uit (toezichtstaak). Daarnaast bewaakt de Raad van Toezicht de openbare identiteit van scholengroep Attendiz. Tenslotte heeft de Raad van Toezicht een werkgeversrol in de relatie met de bestuurder. Om de onafhankelijkheid van de raad te borgen, hebben de leden van de RvT zitten op persoonlijke titel en oefenen zij hun functie zonder last of ruggenspraak uit.

 

2.    Algemeen profiel van de leden van de Raad van Toezicht

 

-          De leden van de Raad van Toezicht zijn in staat integraal toezicht uit te oefenen aan de hand van de taakstelling van het bestuur.

 

-          De leden van de Raad van Toezicht zijn in staat op het niveau van het Bestuur te fungeren als sparringpartners in discussies over vraagstukken                  waarvoor het Bestuur staat.

 

-          De leden van de Raad van Toezicht zijn in staat om:

 

o    Afstandelijkheid en betrokkenheid te combineren;

 

o    Beoordelen/Controleren te combineren met adviseren/stimuleren;

 

o    Het organisatiebelang te behartigen met oog voor het algemeen maatschappelijk belang;

 

o    Besluitvaardig te handelen;

 

o    Te werken met globale informatie en zich op hoofdlijnen een oordeel te vormen over de aan hen voorgelegde aangelegenheden;

 

o    Ontwikkelingen in het onderwijs, de onderwijspolitiek en de maatschappij zelfstandig te volgen;

 

o    Door de informatie heen te kijken en organisatorische spanningen te herkennen;

 

o    Het eigen functioneren te (laten) evalueren;

 

o    In voldoende mate tijd en energie te kunnen besteden aan het voorbereiden en bijwonen van de vergaderingen en voor eventuele overige               taken;

 

o    Hun netwerk aan te wenden voor de ondersteuning van het bestuur en de stichting.

 

o    Binding hebben met de missie, visie en de kernwaarden van Attendiz.

 

 

 

2.1    Specifiek profiel voorzitter RvT – aandachtsgebied bestuur & organisatie

 

De voorzitter is de regisseur in het toezichthoudend proces en bewaakt de continuïteit. Tevens is de voorzitter eerste aanspreekpunt van de bestuurder. Hij of zij hanteert een stijl die te karakteriseren is als bindend, communicatief, collegiaal, stimulerend en structurerend. Verder vervult de voorzitter een belangrijke rol in de interne en externe vertegenwoordiging van de Raad van Toezicht. In 2018 neemt de huidige voorzitter afscheid. Als lid Raad van Toezicht wordt u eerst benoemd als lid om vervolgens de voorzittersrol over te nemen.

 

Van de voorzitter van de Raad van Toezicht, worden onverminderd de onder 2. genoemde competenties, specifieke eigenschappen en kwaliteiten verwacht. In het bijzonder dient hij/zij:

-                        Het vermogen te hebben om met autoriteit en gezag de voorzittersfunctie in de Raad van Toezicht te vervullen.

 

-          Over de persoonlijkheid en achtergrond te beschikken om een leidende rol te vervullen bij de menings- en besluitvorming van de Raad van Toezicht.

 

-          Over inzicht en overzicht te beschikken ten aanzien van de taak en functie van de Raad van Toezicht en die van het Bestuur.

 

Naast bovengenoemde kennis is het hebben van bestuurlijke en bij voorkeur toezichthoudende ervaring een pré en zijn kandidaten bij voorkeur woonachtig in Twente.

 

3.    Taken

 

-          Het houden van jaarlijkse evaluatiegesprekken met de bestuurder;

 

-          Het voeren van halfjaarlijks overleg met de GMR;

 

-          De regeling en evaluatie van de arbeidsvoorwaarden van de bestuurder;

 

-          De bestuurder is, behoudens zaken die statutair bij de Raad van Toezicht zijn toebedeeld, volledig bevoegd. Wel heeft de Raad van Toezicht een                belangrijke adviserende rol. Vanuit de brede maatschappelijke en professionele ervaringen van de toezichthouders fungeert zij als een klankbord en            denkt zij desgevraagd mee over het te voeren beleid. Statutair dient de bestuurder over de volgende zaken voorafgaand goedkeuring te vragen aan            de Raad van Toezicht:

 

a.       het meerjarenplan en het jaarplan;

 

b.       de begroting en meerjarenraming;

 

c.        ingrijpende wijzigingen van het meerjaren beleidsplan;

 

d.       het aangaan van samenwerkingsovereenkomsten, voor zover deze niet zijn opgenomen in het jaarplan;

 

e.       het vaststellen van het jaarverslag;

 

f.         de jaarrekening;

 

g.       het aangaan van belangrijke (financiële) overeenkomsten.

 

h.       Tevens bewaakt de Raad van Toezicht de realisatie van de voorgenomen strategie en het beleid en spreekt de bestuurder daarop aan.

 

i.         De Raad van Toezicht ontvangt managementrapportages aangaande: de bedrijfsvoering waar het betreft de kwantitatieve en kwalitatieve                        resultaten, de inkomsten, middelen, personeel, investeringen, organisatie processen, aansturing en leiderschap.

 

4.    Verantwoordelijkheid eigen functioneren

 

De Raad van Toezicht organiseert ten minste eenmaal per jaar een zelfevaluatie met betrekking tot het eigen functioneren van de Raad van Toezicht als geheel.

 

5.    Werkwijze

 

De Raad van Toezicht vergadert jaarlijks minimaal zes keer met de bestuurder. Ten behoeve van de verslaglegging is daarbij ook de bestuurlijk secretaris aanwezig. Om een grote mate van betrokkenheid bij de organisatie te borgen, sluit de Raad van Toezicht daarnaast twee keer per jaar aan bij de vergadering van het Managementteam. Ook bezoekt zij jaarlijks een aantal scholen. Op verzoek van de Raad worden vergaderingen incidenteel bijgewoond door externe deskundigen, zoals de accountant bij de bespreking van de jaarrekening.
De Raad werkt met een agendavoering, waarin agendapunten benoemd zijn, waaruit duidelijk blijkt of het informatieve, meningsvormende, besluitvormende, controlerende of evaluatieve onderwerpen betreffen. Onlosmakelijk verbonden met de kenmerken van onze toezichthouders, zijn de kernwaarden van Attendiz, waarbij het werken en denken vanuit de leerling centraal staat.

 

6.    Samenstelling

 

De leden en voorzitter participeren na hun benoeming vier jaar in de Raad van Toezicht en zijn eenmaal herbenoembaar voor een tijdvak van vier jaar. De Raad van Toezicht telt vijf leden, van wie er een door de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad wordt voorgedragen. Bij de samenstelling van de Raad wordt gelet op diverse taken en bevoegdheden, zoals vastgelegd in de statuten. Gelet daarop wordt gestreefd naar een samenstelling waarin de volgende deskundigheidsgebieden vertegenwoordigd zijn:

 

-          Kennis van bestuurlijke verhoudingen;

 

-          Kennis van onderwijs en begeleiding;

 

-          Financiële kennis;

 

-          Juridische kennis;

 

-          Human resource management.

 

Bij de samenstelling van de Raad wordt voorts gelet op voldoende spreiding van maatschappelijke achtergronden van de leden en wordt gestreefd naar een diversiteit die rechtdoet aan de pluriformiteit in de samenleving.

 

 

Deelnemer en initiatiefnemer

Quality Reqruiters

Master Courses
met de UT

Segerink Search • Griekenlandlaan 147 • 7577 TA Oldenzaal • T. 06-53899774 • E. jos@segerink-search.nl • KvK 08120013