Vacature: Twee ervaren leden Raad van Toezicht voor MarketingOost

Titel:
Twee ervaren leden Raad van Toezicht voor MarketingOost
Vacature informatie:

MarketingOost, onze klant, is een toonaangevende partij op het gebied van stads- en regiomarketing in Oost-Nederland. Haar belangrijkste doelstelling is om de regionale economie duurzaam te versterken. Zij fungeert hierbij als verbindende schakel tussen ondernemers, overheden en andere belanghebbenden in de regio.

MarketingOost streeft naar het verbeteren van het imago en het vergroten van de naamsbekendheid van haar (regio)merken. Zij doet dit door middel van regio- en stadsmarketing in de brede zin van het woord. De nadruk ligt op de vrijetijdseconomie, maar er is steeds meer aandacht voor andere domeinen, zoals wonen, werken, onderwijs en zorg, die samen met toerisme en recreatie de aantrekkelijkheid van stad en regio bepalen. Het werkgebied omvat de totale provincie Overijssel, maar ook een vijftal Hanzesteden in Gelderland (Doesburg, Zutphen, Hattem, Elburg en Harderwijk) en voor de economische regio Zwolle omvat het werkgebied 20 gemeenten in vier provincies (naast Overijssel ook Drenthe, Flevoland en Gelderland).

Eind 2017 loopt de zittingstermijn van twee leden van de Raad van Toezicht af. In verband met de continuïteit en de uitbreiding van het gebied in Twente is MarketingOost op zoek naar:

Twee ervaren leden Raad van Toezicht

  

De Raad van Toezicht, de context:

De Raad van Toezicht oefent toezicht uit op de directeur-bestuurder en de organisatie in haar verschillende facetten. De Raad doet dit kritisch, met verstand van zaken en inlevingsvermogen en onafhankelijk ten opzichte van de directeur-bestuurder en weet het juiste evenwicht te bewaren tussen betrokkenheid en bestuurlijke afstand. Uitgangspunt is vertrouwen. Van de directeur-bestuurder wordt verwacht dat hij transparant is over alles wat relevant is voor de Raad van Toezicht en dit voor advies en meningsvorming voorlegt.

De Raad van Toezicht is goed ingevoerd in de ontwikkelingen in regio- en stadsmarketing en meer specifiek in de ontwikkeling in Oost-Nederland. Hierdoor is de Raad in staat zijn deskundigheid tweeledig in te zetten: enerzijds ten behoeve van de continuïteit van de zorg voor de verschillende doel- en belangengroepen van MarketingOost, maar ook ten behoeve van de continuïteit van de organisatie en haar medewerkers. De Raad van Toezicht is in staat om vragenderwijs de grote lijn en het eventueel ontbrekende zichtbaar te maken en heeft inzicht in de eisen die kwaliteit en doelmatigheid aan een organisatie stellen. De Raad van Toezicht weet welke informatie hij nodig heeft om tot oordelen en bevindingen te komen over de kwaliteit van de organisatie in haar verschillende verantwoordelijkheden en haalt deze informatie ook gericht, stelselmatig en proactief op en deelt de bevindingen met elkaar en met de directeur-bestuurder. De leden van de Raad zijn in staat regelmatig met elkaar en op elkaar te reflecteren en bevorderen dit ook.

De Raad van Toezicht vergadert circa zesmaal per jaar met de directeur-bestuurder, op een locatie in het werkgebied. Van alle Leden wordt verwacht dat zij naast hun aanwezigheid in de vergaderingen hun belangstelling en betrokkenheid breed in de organisatie en in bijeenkomsten met stakeholders tonen.

Het functioneren van de Leden van de Raad van Toezicht wordt gekenmerkt door integriteit en onafhankelijke opstelling. Dit betekent dat een Lid in de uitoefening van zijn of haar functie op geen enkele wijze enig persoonlijk belang heeft, direct of indirect, bij de wijze waarop de organisatie functioneert of opereert.

De leden van de Raad van Toezicht ontvangen een vergoeding naar analogie van de WNT-systematiek. ? Gestreefd wordt naar een evenwichtige verdeling tussen vrouwen en mannen in de Raad van Toezicht. Een zekere spreiding in leeftijd is gewenst.

 

Het profiel:

De Raad van Toezicht wordt gevormd door een Voorzitter en vier leden.

De Raad van Toezicht is zodanig samengesteld dat hij als collectief in staat is om statutair de eindverantwoordelijkheden waar te maken. Daartoe dient binnen de Raad een aantal specifieke expertisegebieden en ervaringen vertegenwoordigd te zijn, zoals financiën, bedrijfsvoering, marketing, ondernemerschap, organisatieontwikkeling en –vraagstukken, medezeggenschap, juridische vraagstukken, publiek domein, business development / positionering en recreatie & toerisme. Er wordt voor deze functies gekozen voor een generalistisch profiel, waarbij alle leden ook over voldoende kennis en ervaring te dienen beschikken om financiële rapportages te doorgronden en te interpreteren.

Gezien de huidige samenstelling van de Raad geldt tevens dat één van de nieuw te benoemen leden zicht dient te hebben op het brede spectrum van de vele externe stakeholders (Overheid, Ondernemers en de Omgeving van Oost Nederland) en zicht op voor de organisatie relevante gesprekspartners. Politieke sensitiviteit is daarbij onontbeerlijk.

Voor het andere te benoemen raadslid geldt dat gevoel voor de Twentse regio, een relevant netwerk hebben, deze ook inbrengen, een must is. Deze kandidaat woont in Twente.

 

Overige kennis, ervaring en competenties:

Academisch werk- en denkniveau en relevante maatschappelijke ervaring. Het hebben van een open oog voor maatschappelijke (regionale) ontwikkelingen en een intrinsieke en aantoonbare betrokkenheid en belangstelling voor de missie, visie en doelstelling van MarketingOost.

Aantoonbare bestuurlijke ervaring en affiniteit met één of meer beleidsterreinen van stad- en regiomarketing. Aantoonbare betrokkenheid in en bij verschillende organisaties in Oost-Nederland.

Actuele kennis en ervaring, van de leden wordt verwacht dat zij zich blijven verdiepen in de ontwikkelingen op het gebied van stad- en regiomarketing in het algemeen en ontwikkelingen in Oost-Nederland in het bijzonder.

In staat op meerdere niveaus effectief te communiceren, samen te werken en in staat om anderen te motiveren en inspireren vanuit uw persoonlijkheid. U bent reflectief, onafhankelijk en onbevangen en niet in de laatste plaats besluitvaardig.

Gezien de samenstelling van de Raad is het wenselijk dat u reeds ervaring heeft als toezichthouder.

Eén nieuw lid dient zitting te nemen in de auditcommissie en één nieuw lid dient zitting te nemen in de gouvernance commissie.

 

Is uw belangstelling gewekt? ?

Nadere informatie over MarketingOost vindt u op: www.marketingoost.nl. Zij hebben ervoor gekozen de werving en selectie uit te besteden aan Segerink Search. Indien u voldoet aan de eisen, kunt u uw motivatie en uw CV voor 1 april mailen aan Caroline Kamphuis op caroline@segerink-search.nl. voor vragen is zij ook bereikbaar op 0541-663454. Voor inhoudelijke vragen kunt u ook bellen met de voorzitter mevrouw Gerda Bastet, zij is bereikbaar op 06-45265489.

Na selectie van de kandidaten door Segerink Search vinden de gesprekken plaats met de selectiecommissie, het doel is voor 1 juli tot benoeming over te gaan, dan start de inwerkperiode.

 

 

 

Deelnemer en initiatiefnemer

Quality Reqruiters

Master Courses
met de UT

Segerink Search • Griekenlandlaan 147 • 7577 TA Oldenzaal • T. 06-53899774 • E. jos@segerink-search.nl • KvK 08120013