Vacature: Lid College van Bestuur Konot (0,6 fte)

Titel:
Lid College van Bestuur Konot (0,6 fte)
Vacature informatie:

ALGEMENE INFORMATIE

De stichting Katholiek Onderwijs Noord Oost Twente (Konot) biedt uitdagend onderwijs in een veilige omgeving op 22 basisscholen in de gemeenten Dinkelland, Oldenzaal en in Beuningen en De Lutte. Dat doen we met 500 medewerkers voor ruim 5100 leerlingen. De voortdurende veranderingen in het onderwijs houden ons scherp en dagen ons uit steeds nieuwe manieren te vinden om het beste in hen naar boven te halen. Betrokkenheid, vertrouwen, respect, openheid en dynamiek staan bij ons centraal. 

Bij de bepaling van de koers voor de komende jaren houdt Konot rekening met een aantal belangrijke actuele en toekomstige ontwikkelingen in samenleving en onderwijs. Het strategisch beleidsplan dat is opgesteld is hierbij bepalend.

PROFIEL

Lid College van Bestuur Konot

Je bent een motiverende en inspirerende persoonlijkheid. Je bent een teamspeler die sterk is in het binden en verbinden en gericht op relatie en samenwerking. Dit doe je door open en eerlijk te communiceren. De bestaande openheid en transparantie weet je te bewaren door je gezaghebbende, authentieke en integere persoonlijkheid. Je geeft richting en sturing vanuit een samenhangende visie op onderwijs.

Je geeft geïnspireerd leiding op basis van vertrouwen, geeft ruimte aan de medewerkers en zet hen in hun kracht, coacht, begeleidt en stuurt vanuit inhoud en natuurlijk leiderschap en stelt het belang van de leerling daarbij centraal. Je ondersteunt de Katholieke denominatie van Konot en weet deze waar nodig in levensbeschouwelijke zin uit te dragen.

PERSOONSKENMERKEN EN COMPETENTIES

Opleiding

 • Je hebt een onderwijskundige achtergrond; beschikt over ervaring en scholing op het gebied van leidinggeven en management; een master op het gebied van onderwijsmanagement strekt tot de aanbeveling. 
 • Je beschikt over een academisch werk- en denkniveau.

Ervaring

 • Je hebt ruime ervaring als integraal leidinggevende bij voorkeur binnen het (primair) onderwijs, danwel binnen een andere overeenkomstige werkcontext.
 • Je hebt aantoonbare ervaring met strategische beleidsontwikkeling, ontwikkeling en implementatie van innovaties.
 • Je hebt visie op funderend onderwijs en kunt die vertalen in de praktijk.
 • Je hebt netwerkkwaliteiten en gevoel voor politieke en bestuurlijke verhoudingen.

 

Strategische visie

 • Je bent is staat om een visie vertalen in lange termijn doelstellingen en een strategische planning te formuleren voor het realiseren van deze lange termijn doelstellingen.
 • Je kunt je een beeld vormen van de toekomstige ontwikkelingen en kunt deze los zien van de huidige situatie.

 

Onderwijskundig leiderschap

 • Je geeft richting en sturing aan onderwijskundige processen vanuit een samenhangende visie op onderwijs.
 • Je toetst, ontwerpt en verbetert de inrichting van de instelling op basis van onderwijskundige uitgangspunten.

 

Coachend leidinggeven

 • Je investeert bewust in een goed werkklimaat voor de medewerkers.
 • Je stimuleert hen tot verdere ontplooiing en coacht medewerkers bij het uitvoeren van hun functieverantwoordelijkheid.

 

Bindend vermogen en sociale kracht

 • Je geeft op enthousiasmerende wijze duidelijk richting aan, motiveert en stimuleert tot samenwerking, stuurt slagvaardig op het bereiken van de beoogde resultaten en creëert daarvoor draagvlak en spirit in de organisatie.
 • Je bouwt aan een gezamenlijke cultuur en identiteit en vervult als zodanig een voorbeeldfunctie.
 • Je hebt inlevingsvermogen, een goed ontwikkelde sociale antenne en een prettig gevoel voor humor.

 

Netwerkcapaciteiten

 • Je bent in staat om op alle niveaus relaties met mensen op te bouwen en te onderhouden.
 • Je bevordert de samenwerking en consensus door diplomatiek optreden bij uiteenlopende belangen.
 • Je bent omgevingsgericht en onderhoudt doelbewust en doelgericht een netwerk van formele en informele contacten, zowel binnen als buiten de organisatie.

ARBEIDSVOORWAARDEN

Ingangsdatum                      1 januari 2017

Taakomvang                        0,6 fte

Salaris                                 schaal 13 (verdere arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO PO)

         Extra’s; voor de functie benodigde middelen als laptop en smartphone, collectieve ziektekostenverzekering,                                              opleidingsmogelijkheden   

 

PROCEDURE

De procedure is in handen van Segerink Search. Geschikte kandidaten worden aan de Raad van Toezicht en de aangestelde benoemingsadviescommissie gepresenteerd. Op basis hiervan worden kandidaten geselecteerd die in aanmerking komen voor de selectiegesprekken.

Je schriftelijke motivatie en CV kun je tot uiterlijk 1 oktober mailen naar: jos@segerink-search.nl

Functiebeschrijving Lid College van Bestuur (functiehandboek)

Salarisschaal          13

Context

De Stichting Konot omvat 22 basisscholen in de Gemeenten Dinkelland, Oldenzaal, en in Beuningen en De Lutte en telt plm. 5100 leerlingen en 500 personeelsleden.

Konot heeft, ten einde de positie van de schoolorganisatie te waarborgen, te maken met bestuurlijk overleg over diverse beleidsterreinen met o.a. Gemeenten, provincie en andere vertegenwoordigers uit de maatschappelijk relevante omgeving.

Vanwege de omvang van het regionaal gebied of de grootte van het stedelijk gebied heeft het overleg een aanzienlijke mate van complexiteit en van strategische en maatschappelijke aspecten waarop het bestuur moet inspelen.

Het Lid College van Bestuur draagt naast de Voorzitter mede zorg voor het bestuur van en leiding aan de organisatie op de toegewezen aandachtsgebieden en is medeverantwoordelijk voor de ontwikkeling van de strategie en de te nemen strategische beslissingen.

De portefeuille- en verantwoordelijkheidsverdeling binnen het College van Bestuur ligt vast in een reglement. Besluiten worden genomen binnen de kaders daarvan.

Resultaatgebied 1 Beleidsontwikkeling

Activiteiten:

 • Ontwikkelt beleid met betrekking tot integrale school overstijgende beleidsdoelstellingen;
 • ontwikkelt organisatie brede en integrale beleidsdoelen op basis van verkregen inzicht in de onderwijsvraag;
 • draagt ideeën, concepten en beleidsvoorstellen aan over de ontwikkeling en vernieuwing van het onderwijs en de onderwijsorganisatie;
 • draagt mede zorg voor de voorbereiding, ontwikkeling, vaststelling, implementatie en evaluatie van het organisatiebrede onderwijsbeleid en de bedrijfsvoering, gekenmerkt door complexiteit en integraliteit;
 • leidt multidisciplinaire projecten en/of is voorzitter van projectgroepen en ontwikkelt beleid;
 • besluit mede over het scheppen van de benodigde randvoorwaarden en over het vaststellen van algemene beleidskaders;
 • levert managementinformatie;
 • vertegenwoordigt de organisatie naar externe partners.

Resultaatgebied 2 beleidsvoorbereiding- en uitvoering

Draagt bij aan de beleidsvoorbereiding en –uitvoering voor scholen op de toegewezen aandachtsgebieden.

Activiteiten:

 • Vertaalt mede de integrale beleidsdoelstellingen van de organisatie naar algemene beleidsuitgangspunten en kaders voor de scholen;
 • vertaalt mede de integrale beleidsdoelstellingen van de organisatie naar meerjarenbeleid voor onderwijsprogrammering en organisatieontwerp op de scholen;
 • vertaalt mede de integrale beleidsdoelstellingen van de organisatie naar een inbreng in de totstandkoming van de educatieve agenda van de lokale overheid;
 • initieert en stimuleert vernieuwing van het onderwijsbeleid;
 • zorgt voor de totstandkoming van schoolplannen op de scholen en de afstemming tussen die plannen.

Resultaatgebied 3 leiding en sturing organisatie

Activiteiten:

 • Geeft mede leiding aan de directeuren van de scholen en het personeel van het stafbureau;
 • vertegenwoordigt de organisatie in interne en externe overlegsituaties o.a. de GMR, de vakcentrales en het overleg met het lokale beleid;
 • legt en onderhoudt politiek/bestuurlijke contacten, contacten met de lerarenopleidingen en met relevante instellingen voor onderwijs(begeleiding), welzijn  en jeugdzorg;
 • zorgt voor coördinatie en afstemming van de contacten en het opbouwen van netwerken;
 • vertaalt beleid in projecten voor het management van de scholen;
 • initieert (meer)jarenprojecten inclusief de onderwijskundige, financiële, organisatorische, personele en materiele consequenties;
 • bestudeert ontwikkelingen op mogelijke consequenties voor het te voeren meerjarenbeleid;
 • bereidt bestuurs-beslissingen voor op strategisch niveau met betrekking tot de toegewezen aandachtsgebieden;
 • draagt zorg voor een adequate koppeling van de managementinformatie op de verschillende beleidsterreinen en tussen de verschillende scholen.

Bevoegdheden- kader en verantwoordelijkheden

 • Beslist bij/over: het ontwikkelen van beleid m.b.t. integrale school overstijgende beleidsdoelstellingen, het vertalen van de integrale beleidsdoelstellingen van de organisatie naar algemene beleidsuitgangspunten en -kaders voor de scholen, het leiding geven aan de directeuren van de  scholen en het personeel van het stafbureau
 • kader: algemeen geformuleerde strategische beleidskaders.
 • verantwoording: aan de voorzitter van het College van Bestuur over de bruikbaarheid en afstemming van de beleidsvoering op diverse beleidsterreinen van de scholen, het leiding en sturing geven aan de organisatie.

 

Kennis, vaardigheden en ervaring

 • Ruime ervaring met (de ontwikkelingen in) het (primair) onderwijs;
 • brede kennis en inzicht in de maatschappelijke ontwikkelingen in relatie tot het primair onderwijs;
 • ruime ervaring met en inzicht in sociale, financieel-economische en onderwijskundige aangelegenheden in een bredere context dan het eigen werkterrein;
 • ruime ervaring met de bedrijfsvoering in het primair onderwijs;
 • ruime ervaring met coachend leidinggeven aan professionals;
 • evenwichtig kunnen omgaan met tegengestelde belangen en vaardig in het ontwikkelen van draagvlak;
 • vaardigheid in het ontwikkelen, uitdragen en verdedigen van standpunten, nieuwe ideeën, onderwijsprogrammering etc.

 

Contacten

 • Met de directeuren van scholen over beleidsaangelegenheden om adviezen te formuleren en om afstemming en draagvalk te creëren voor het relevante beleid van de organisatie;
 • met de lokale overheid om deel te nemen aan het overleg en daarbij de standpunten van de organisatie in te brengen en te verdedigen;
 • met andere onderwijsorganisaties, onderwijsgerichte instellingen en andere relevante organisaties om het beleid en de belangen van de organisatie uit te dragen, te verdedigen en te behartigen;
 • met vertegenwoordigers bij gemeenten over lokaal onderwijsbeleid om tot nadere afspraken te komen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deelnemer en initiatiefnemer

Quality Reqruiters

Master Courses
met de UT

Segerink Search • Griekenlandlaan 147 • 7577 TA Oldenzaal • T. 06-53899774 • E. jos@segerink-search.nl • KvK 08120013