Vacature: Commissaris Rabobank Twente Oost

Titel:
Commissaris Rabobank Twente Oost
Vacature informatie:

Vacature Raad van Commissarissen Rabobank Twente Oost

www.rabobank.nl/twenteoost.

1. Omgevingsschets

De Rabobank is een coöperatieve bank die vanuit het belang van de klant handelt. Klanten

kunnen lid worden van de bank en vanuit die rol invloed en zeggenschap uitoefenen op het

reilen en zeilen van de bank.

Lokaal ondernemerschap en marktgericht opereren met een eigen lokale inkleuring bepalen

voor een belangrijk deel het functioneren van de lokale bank in het eigen werkgebied. De

lokale bank vervult die rol sinds 1-1-2016 verenigingsrechtelijk als een met een afdeling

verbonden onderdeel van de Rabobank, met een grote mate van zelfstandigheid richting

klant en markt in het lokale werkgebied.

Het besturingsmodel van de lokale bank kent drie organen: de ledenraad, de lokale raad van

commissarissen en de directie. De ledenraadsleden worden gekozen door de leden van de

afdeling. De raad van commissarissen wordt benoemd door de ledenraad. De

directievoorzitter wordt benoemd door de raad van commissarissen.

2. Kerntaken

De lokale raad van commissarissen heeft vier rollen, te weten:

• toezichtrol,

• werkgeversrol,

• verbindingsrol,

• adviesrol.

De lokale raad van commissarissen heeft een coöperatief hart en ziet erop toe dat de

Rabobank vanuit het belang van de klant handelt. De raad houdt toezicht op de adequate

uitvoering van taken door de directievoorzitter. De raad keurt een aantal belangrijke

beleidsbeslissingen goed en ziet er op toe dat de directievoorzitter bij belangrijke

beleidsvoornemens de leden consulteert en adviezen van de leden terdege in de

beleidsvaststelling meeweegt.

De raad van commissarissen ziet erop toe dat de belangen van alle bij de bank betrokken

partijen evenwichtig in acht worden genomen. Betrokken partijen zijn met name klanten,

leden, ledenraad, medewerkers, de lokale gemeenschap en de overige onderdelen van de

Rabobank. De lokale raad van commissarissen dient daarbij in woord en daad het belang van

de Rabobank in brede zin. Dit betekent bijvoorbeeld dat de lokale commissaris ambassadeur

is richting de lokale economie en maatschappij, maar daarnaast ook acteert vanuit het

bredere Rabobank perspectief en de taken en verantwoordelijkheden van andere organen

binnen de Rabobank respecteert.

 

De kerntaken van de raad van commissarissen zijn in het lokale bank statuut vastgelegd

(artikel 12) en komen neer op:

a. het toezien op het beleid van de lokale bank door de directievoorzitter, waaronder de

    naleving van de wet- en regelgeving en de mate waarin de directievoorzitter het lange

    termijnbelang van de klant en de lokale maatschappelijke oriëntatie voor ogen houdt;

b. het uitoefenen van de werkgeversrol ten opzichte van de directievoorzitter;

c. het verbinden van de leden van de afdeling en de samenleving met de lokale bank en het

   collectief van Rabobank;

d. het adviseren van de directievoorzitter;

e. de ondersteuning van de directievoorzitter en de lokale bank bij het onderhouden van

    contacten op maatschappelijk gebied; en

f. het houden van toezicht op de lokale compliance.

3. Vereisten voor het collectief

De lokale raad van commissarissen:

- onderschrijft de coöperatie als relevante organisatiefilosofie en -vorm voor de Rabobank

   en bewaakt de invulling van de coöperatieve doelstelling van de bank, met specifieke

   aandacht voor het ledenbeleid en de invloed van leden op het beleidsproces;

- is onafhankelijk en heeft een positief-kritische en pro actieve grondhouding ten opzichte

  van de directie;

- kijkt op hoofdlijnen en vanuit een breed perspectief naar zaken die van belang zijn voor

  de bank en is in staat om een evenwichtige afweging van de diverse belangen te maken;

- is goed bekend met en actief betrokken bij de lokale gemeenschap en heeft zicht op de

   lokale ontwikkelingen;

- heeft affiniteit met bancair ondernemerschap, zonder zelf op de stoel van de directie te

  gaan zitten;

- heeft zicht op de samenhang van de uitgezette koers van de lokale bank en voelt zich

  betrokken bij het beleid van de Rabobank als geheel;

- is in staat en bereid om transparant verantwoording af te leggen aan de leden over het

  gehouden toezicht en aan overige belanghebbende partijen.

De samenstelling van de lokale raad van commissarissen vraagt om een goede balans en

voldoende complementariteit. De raad beschikt als collectief over ervaring op het gebied van

coöperatie, commercie, financiën, ICT (gebruikerskant), audit/control en human resource

management.

4. Vereisten individu

Elk lid van de lokale raad van commissarissen:

- is lid van de Rabobank of is bereid lid te worden;

- is in staat onafhankelijk op te treden en een evenwichtige belangenafweging te maken;

- voorkomt of beheerst de schijn van belangenverstrengeling;

- staat bekend als een betrouwbaar, integer en onafhankelijk persoon in de lokale

  gemeenschap;

- is vóór benoeming door Rabobank gescreend op betrouwbaarheid (o.a. FEC);

- heeft kennis van de governance;

- is niet angstig om te falen, een afwijkende mening te hebben, dóór te vragen of zijn nek

   uit te steken en houdt zich dus niet op de vlakte;

- is bereid en in staat voldoende tijd voor de functie uit te trekken;

- heeft minimaal een HBO denk- en werkniveau;

- is bereid structureel te investeren in de eigen professionalisering en zal na de eerste

  benoeming het introductieprogramma voor commissarissen volgen en regelmatig

  investeren in de eigen ontwikkeling.

Elk lid van de lokale raad van commissarissen beschikt in ieder geval over de competenties

klantfocus, omgevingsgerichtheid, oordeelsvorming, besluitvaardigheid, organisatiesensitiviteit, onafhankelijkheid en samenwerken.

Specifiek Twente Oost

Gelet op de complementariteit binnen de Raad van Commissarissen op het punt van achtergrond, kennis  en ervaring, dient het nieuwe lid naast de algemene vereisten, te voldoen aan de volgende eisen:

  • Woonachtig in het werkgebied.
  • Een sterke verbinding met de Oldenzaalse ondernemersnetwerken.
  • Zelf actief als directeur/ondernemer in Oldenzaal van een middelgrote organisatie.
  • Is lid van de Rabobank of bereid lid te worden.
  • Vermogen om ledenraadsvergaderingen (technisch) voor te zitten.
  • Bereidheid om gemiddeld 4 uur per week te besteden aan deze commissarissen rol.

 

Reactie

Uw reactie kunt u voor 1 september 2016 mailen naar Jos Segerink jos@segerink-search.nl In samenwerking met de selectiecommissie zal hij de verdere procedure begeleiden.

Deelnemer en initiatiefnemer

Quality Reqruiters

Master Courses
met de UT

Segerink Search • Griekenlandlaan 147 • 7577 TA Oldenzaal • T. 06-53899774 • E. jos@segerink-search.nl • KvK 08120013