Vacature: Leden RVT CarintReggeland

Titel:
Leden RVT CarintReggeland
Vacature informatie:

In verband met het vertrek van twee leden van de Raad van Toezicht (einde zittingstermijn) zoekt Carintreggeland per 1 januari 2013 twee leden voor de Raad van Toezicht. Kandidaten voldoen naast de algemene eisen die voortvloeien uit het reglement van de Raad van Toezicht, de Zorgbrede Governance-code en de algemene profielkenmerken aan het volgende specifieke profiel:
Vacature 1: u beschikt over ruime deskundigheid en ervaring op het gebied van HRM-vraagstukken meer in het bijzonder strategisch sociaal beleid en arbeidsrecht.
Vacature 2: u beschikt over ruime deskundigheid en ervaring in het onderwijsveld in het bijzonder inzicht in de ontwikkelingen in de kennisbehoeften in relatie tot de arbeidsmarktontwikkelingen.
Zij bieden Aanstelling als lid van de Raad van Toezicht vindt plaats voor een periode van vier jaar met de mogelijkheid van herbenoeming voor een periode van vier jaar. Aan het lidmaatschap is een honorering verbonden overeenkomstig de richtlijnen van de NVTZ. Nadere Informatie Carintreggeland is een sociaal maatschappelijke onderneming op het gebied van Wonen, Welzijn en Zorg, die zich toelegt op de ondersteuning die klanten voor korte of langere duur willen ter verbetering of handhaving van de kwaliteit van hun leven. Carintreggeland is ontstaan na een fusie in 2006 en is een vitale en klantgerichte organisatie die zich richt op de gehele levenslijn van haar klanten in het werkgebied Twente. De dienstverlening door 5000 medewerkers omvat onder andere thuiszorg, woonzorgcentra, verpleeghuiszorg, voeding en dieetvoorlichting, maatschappelijk werk, welzijnsactiviteiten en thuiszorgwinkels. De omzet bedraagt € 195 miljoen. De koers die de organisatie wil varen wordt geleid door de missie: Wij voegen waarde toe aan de kwaliteit van leven van onze klanten. Dat betekent een centrale plaats voor persoonlijke aandacht voor de cliënt en voor vakkundige dienstverlening. Dat betekent ook concurrentie in het primaire proces en tegelijk samenwerking met verwante aanbieders of ketenpartners, noodzakelijk om in nieuwe marktverhoudingen een attractieve en kosteneffectieve aanbieder te zijn. Onze strategische keuzes voor de komende jaren zijn vertaald in vier programmalijnen.

1. Klantgericht: Onze klant en diens omgeving bepalen hoe hij of zij door ons wil worden geholpen. Wij zorgen ervoor dat die wens zo goed mogelijk wordt vervuld. We leveren en regelen het.
2. Omgevingsgericht: We zijn zichtbaar in de wijk aanwezig met wonen, welzijn en zorg. Dat doen we niet alleen maar in samenwerking met vrijwilligers, andere organisaties, eerstelijnszorg.
3. Medewerkergericht: Dat wat we doen goed doen. Zo goed dat we tot de beste behoren. Dat is ambitieus. Daarvoor is het nodig dat medewerkers de ruimte krijgen die ze vragen om hun werk zo goed mogelijk te kunnen doen.
4. Organisatiegericht: Carintreggeland is een financieel gezonde organisatie. Speerpunt in de ontwikkelingen van dit moment is WONEN, verzorgd wonen: het versterken van de vastgoedactiviteiten gericht op verzorgd wonen. Hieraan wordt momenteel inhoud gegeven via een groot aantal bouwinitiatieven. Carintreggeland wordt bestuurd volgens het Raad van Toezicht model. De Raad van Bestuur staat, daarop toegezien door de Raad van Toezicht volgens de principes van Good Governance, aan het hoofd van de Carintreggeland-organisatie en realiseert de opdracht van Carintreggeland in samenwerking met de directeuren.

Algemeen profiel leden Raad van Toezicht Volgens het reglement van de Raad van Toezicht dienen leden aan het volgende profiel te voldoen:
• affiniteit met de gezondheidszorg in het algemeen en de doelstelling van de stichting in het bijzonder, waarbinnen aandacht voor de levensbeschouwing van cliënten
• brede maatschappelijke binding en een functioneel (politiek/bestuurlijk) netwerk
• onderling en ten opzichte van Raad van Bestuur onafhankelijk en kritisch
• oog voor het gegeven dat de stichting deel uitmaakt van een multiculturele samenleving.
• algemene bestuurlijke kwaliteiten en ervaring
• een juist evenwicht in betrokkenheid en bestuurlijke afstand;
• het vermogen en de attitude om de Raad van Bestuur met raad en als klankbord terzijde te staan;
• het vermogen om het beleid van de stichting te toetsen;
• het vermogen het functioneren van de Raad va Bestuur te toetsen;
• het vermogen om advies en toezicht in teamverband te kunnen uitoefenen;
• integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling;
• inzicht in de eisen die kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit aan een organisatie als de stichting stellen;
• het vermogen om zich op hoofdlijnen een oordeel te vormen over de door de Raad van Bestuur voorgelegde aangelegenheden;
• voldoende tijd beschikbaar hebben om de functie naar behoren uit te kunnen oefenen.
• academisch werk-en denkniveau Van de leden van de Raad van Toezicht wordt verwacht dat zij zich blijven verdiepen in de ontwikkelingen op het gebied van de gezondheidszorg in het algemeen en de zorgfuncties van de stichting in het bijzonder en dat zij zelf maatschappelijk actief zijn.
• Een lid van de Raad van Toezicht kan en mag in de uitoefening van de functie op geen enkele wijze belang hebben bij de stichting.
• De Raad van Toezicht stelt zo nodig vast met welke betrokkenheid, achtergrond of functie het lidmaatschap van de Raad van Toezicht onverenigbaar is.

Specifieke elementen van het profiel Voor de onderscheiden vacatures, gelden de volgende, aanvullende criteria: Vacature HRM-achtergrond
• ruime deskundigheid en ervaring met HRM vraagstukken meer in het bijzonder op het vlak van sociaal beleid en arbeidsrecht
• inzicht in juridische vraagstukken op HRM-gebied; Vacature Onderwijs/educatie achtergrond
• ruime deskundigheid en ervaring in het onderwijsveld (MBO en hoger)
• inzicht in de ontwikkelingen in de kennisbehoeften in relatie tot Arbeidsmarktontwikkelingen

Reageren Uw reactie kunt u richten aan Jos Segerink jos@segerink-search.nl 0541 663454

Deelnemer en initiatiefnemer

Quality Reqruiters

Master Courses
met de UT

Segerink Search • Haerstraat 125 • 7573 PA Oldenzaal • T. 0541-663454 • F. 0541-295562 • E. info@segerink-search.nl • KvK 08120013