Vacature: Twee RVT leden de Posten

Titel:
Twee RVT leden de Posten
Vacature informatie:

de Posten is gespecialiseerd in zorg- en dienstverlening aan senioren. Dit omvat verzorging en verpleging thuis, welzijnsactiviteiten, wonen met verzorging en verpleging, en dementiezorg. Wij koppelen professionaliteit aan persoonlijke aandacht voor onze cliënten en hun kwaliteit van leven. Ons werkgebied is Enschede en omgeving. Onze visie is gebaseerd op het humanistische gedachtegoed. Voor nadere informatie zie www.deposten.nl

Per 1 januari 2013 ontstaan in Raad van Toezicht van de Posten twee vacatures, vanwege de afloop van de reguliere zittingstermijn van de huidige leden, met de volgende aandachtsgebieden:
1 financieel-economisch profiel
2  politiek-bestuurlijk profiel  

Profielschets Raad van Toezicht (RvT) de Posten
De profielschets beschrijft de gewenste  samenstelling van de Raad van Toezicht, bestaande uit een mengvorm van persoonskenmerken, taakgerichtheid en teameigenschappen. De Raad van Toezicht van de Posten is een team: een collegiaal functionerend beslissingsorgaan dat collectief besluiten neemt waarop leden zowel gezamenlijk als individueel aanspreekbaar zijn. Binnen de RvT staan  transparantie, vertrouwen en een open communicatie borg voor een goede samenwerking. Deze kenmerken, gecombineerd met een variatie in persoonlijkheden en deskundigheden, stellen de RvT in staat als team tot een goede prestatie te komen. De leden van de RvT voelen zich medeverantwoordelijk voor de ambities van de organisatie en kunnen  daarin inspirerend zijn.  Tegelijkertijd zijn zij zich bewust van hun objectieve toezichthoudende rol en de grenzen van hun betrokkenheid.   De leden van de Raad van Toezicht zijn in staat kritisch-afstandelijk op te treden. Onafhankelijkheid is daarvoor een eerste vereiste. Onafhankelijkheid laat zich vertalen in: a. onafhankelijk ten opzichte van de directeur-bestuurder b. onafhankelijk ten opzichte van de organisatie c. onafhankelijk ten opzichte van elkaar d. onafhankelijk van deelbelangen.  

Disciplines Binnen de RvT zijn bij voorkeur de volgende disciplines en of deskundigheden in meer of mindere mate vertegenwoordigd:
• politiek-bestuurlijk
• financieel-economisch
• zorg
• Human Resources/organisatiekundig
• juridisch
• maatschappelijk
• marketing & communicatie  

Algemeen profiel leden van de Raad van Toezicht de Posten
Elk lid van de RvT dient een bijdrage te kunnen leveren aan het algemeen profiel van de Raad van Toezicht en is in die zin een generalist.  Men dient algemene kwaliteiten en eigenschappen te bezitten als:
• Een helikopterview, analytisch vermogen en het kunnen onderscheiden van hoofd- en bijzaken.
• Kennis en ervaring in bestuurlijke besluitvormingsprocessen.
• Het vermogen te functioneren als klankbord voor de bestuurder voor diverse terreinen van beleid.
• Het in stand houden van een relevant maatschappelijk netwerk, lokaal en regionaal.
• Inzicht in strategische, bestuurlijke en politieke afwegingsprocessen.
• Het kunnen werken in teamverband.
• Een academisch werk- en denk niveau.
• Affiniteit met zorg in het algemeen en grote interesse voor de zorg- en dienstverleningsfunctie van de V&VT-sector in het bijzonder.
• Het  actief onderschrijven van de humanistische uitgangspunten van de Posten.
• Discussie-  en vergadervaardigheid.
• Het kunnen omgaan met belangentegenstellingen.
• Het behouden van een zodanige onafhankelijkheid, dat objectief toezicht op het Bestuur  kan worden gehouden.  

Good Governancecode
de Posten werkt volgens de principes van de Good Governance voor de publieke sector en hanteert ook de bijbehorende afspraken en bezoldiging.   De Raad van Toezicht vergadert minimaal vijf keer per jaar en kent daarnaast

Deelnemer en initiatiefnemer

Quality Reqruiters

Master Courses
met de UT

Segerink Search • Griekenlandlaan 147 • 7577 TA Oldenzaal • T. 06-53899774 • E. jos@segerink-search.nl • KvK 08120013