Vacature: Voorzitter Raad van Commissarissen Welbions (afgerond)

Titel:
Voorzitter Raad van Commissarissen Welbions (afgerond)
Vacature informatie:
Voorzitter Raad van Commissarissen met verbindende kwaliteiten en natuurlijk leiderschap
 
 
Welbions is de enige woningcorporatie van en voor de gemeenten Hengelo en Borne. 1 op de 4 inwoners woont in een woning van Welbions. Er werken ongeveer 150 collega’s die zich dagelijks inzetten voor betaalbaarheid en tevreden wonen. Welbions werkt aan wijken waar mensen prettig kunnen wonen, zich veilig en vertrouwd voelen en betrokken zijn bij hun omgeving. Wijken die ‘schoon, heel en veilig’ zijn. De rode draad in het werk van Welbions is ‘doen wat nodig is’ vanuit passie en betrokkenheid bij haar huurders en haar wijken. Welbions werkt graag actief samen met bewoners, gemeente en partners in de wijk. De groene draad in het werk van Welbions is dat zij bij alles wat ze doen, nadenken of en hoe er een bijdrage geleverd kan en moet worden aan het verduurzamen van het woningbezit. In het ondernemingsplan ‘doen wat nodig is’ heeft Welbions deze visie zo helder en concreet mogelijk verwoord. Kijk voor het ondernemingsplan op: www.dwni.nl. Voor meer informatie over Welbions kijk op: www.welbions.nl 
 
De Raad van Commissarissen
De RvC houdt toezicht op het beleid van het bestuur en de algemene gang van zaken van Welbions. Dit doet de RvC in het bijzonder namens de huurders en de toekomstige huurders van Welbions. De RvC vervult de werkgeversrol voor de twee bestuurders en houdt deze scherp vanuit de toezichtrol. Daarnaast zijn de leden van de RvC klankbord voor de bestuurders, brengen de RvC leden hun kennis en ervaring in en stellen zij hun netwerken open. De RvC bestaat uit zes leden en voelt zich sterk betrokken bij de stevige maatschappelijke opgave van Welbions. Op een onafhankelijke, transparante en positief kritische wijze vult de RvC haar rol in, waarbij de Governancecode een belangrijke leidraad biedt. De RvC-leden van Welbions vormen samen een evenwichtig team, waarbij de leden elkaar aanvullen, versterken en aanspreken. Binnen de RvC is een mooie balans tussen personen afkomstig uit het bedrijfsleven en afkomstig uit de non-profitsector. 
De RvC heeft focus op en aandacht voor: ? Ontwikkelingen op welzijnsgebied, zorgbehoeften en -diensten; demografische en samenlevingsontwikkelingen, multiculturele ontwikkelingen; sociaal-maatschappelijke ontwikkelingen; ontwikkelingen op gebied van duurzaamheid. ? Ontwikkelingen in het werkgebied en de relatie met en belangen van de relevante partijen en belanghouders; bewonersparticipatie, sociaal beheer, coöperatieve werkvormen, vrijwilligerswerk en mantelzorg.
 
Een RvC-lid heeft, gezamenlijk met de andere leden van de RvC, als belangrijkste taak het toezicht houden op het algemeen beleid, de financiële continuïteit en de maatschappelijke doelstellingen van Welbions. Een RvC-lid staat daarnaast het bestuur gevraagd en ongevraagd bij met raad en advies. Naast advies over algemene thema’s, adviseert een RvC-lid het bestuur vanuit zijn/haar specifieke vakkennis. De voorzitter van de RvC is de natuurlijk leider die verbindt, overziet, afstemt en op de juiste momenten intervenieert. Een stevige positie voor een krachtige professional bij een moderne en zeer goed presterende corporatie.   
 
Verantwoordelijkheden
De functie van voorzitter kent, naast de reguliere verantwoordelijkheden, een aantal specifieke taken te weten: ? Het in samenspraak met het bestuur opstellen van de agenda van de RvC ? Het voorzitten van de vergaderingen van de RvC, het bewaken van kwaliteit van besluitvorming en het organiseren van collegiale besluitvorming in de RvC ? Het stimuleren van een sfeer en cultuur waarin ieders kwaliteiten en inbreng optimaal tot hun recht komen ? Het organiseren van de jaarlijkse zelfevaluatie en van evaluatiemomenten voor en na de RvCvergaderingen  ? Zorg dragen dat commissarissen een introductie- en opleidingsprogramma volgen ? Het zorgdragen voor transparantie over het functioneren van de RvC ? Het zorgdragen voor verantwoording over het functioneren van de RvC ? Het verzorgen van de communicatie met het bestuur; waar nodig klankbord ? De corporatie vertegenwoordigen als het bestuur dit formeel niet kan c.q. daartoe bevoegd is ? Lid van de remuneratiecommissie en zorg dragen dat het bestuur tenminste één keer per jaar wordt beoordeeld op zijn functioneren.
 
Wij vragen 
De functie van Voorzitter van de RvC kent een aantal specifieke eisen, te weten: ? Ervaring met strategische besluitvormingsprocessen en governance vraagstukken ? Bestuurlijk inzicht gevoed door realiteitszin en gezond verstand ? Bewustzijn van de complexiteit van woningcorporaties en een goed besef van de specifieke (maatschappelijke) rol die woningcorporaties hebben ? Een stimulerende invloed op de RvC en in de relatie met anderen ? Een kritische en onafhankelijke houding, maar staat tegelijk ook open voor een dialoog met alle belanghebbende partijen, met inachtneming van ieders rol ? Heeft binnen en buiten de corporatie natuurlijk gezag en overwicht. Heeft niet de behoefte om per se “haantje de voorste” te zijn en zich naar buiten toe te profileren ? De overige dagelijkse werkzaamheden plus nevenfuncties staan toe dat de voorzitter de benodigde tijd en aandacht kan geven aan deze functie ? Academisch werk- en denkniveau ? Binding met Twente is zeer wenselijk, maar de kwaliteit van de kandidaat is leidend ? Crisisbestendig, teamspeler, zelfreflectie, helikopterview, authentiek, consistent, ethisch, aanspreekbaar en heeft humor
 
Geïnteresseerd? 
Siebert & Wassink/Segerink Search zijn door Welbions gevraagd te ondersteunen bij het maken van de juiste keuze en verzorgen de werving- en selectieprocedure voor de functie van Voorzitter RvC. 

De benoeming van de nieuwe voorzitter van de RvC van Welbions vindt plaats conform de competenties en richtlijnen van de Autoriteit woningcorporaties. Voor de melding van de voorgenomen benoeming bij de Autoriteit woningcorporaties zal een fit- en proper test plaatsvinden. 
 
Neem voor meer informatie contact op met Jos Segerink (06 – 53 89 97 74) of Joris Wassink (06 – 25 04 60 70). Of solliciteer via info@siebertwassink.nl. 

Deelnemer en initiatiefnemer

Quality Reqruiters

Master Courses
met de UT

Segerink Search • Griekenlandlaan 147 • 7577 TA Oldenzaal • T. 06-53899774 • E. jos@segerink-search.nl • KvK 08120013